Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=314" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Tabačka Gallery - 12 020 /(d)otvorený ateliér
Tabačka Gallery - 12 020 / open studio
kategória: Reporty kurátor/ka: Samuel Velebný galéria: Tabačka Gallery účinkujú: Pavol Červeniak, Samuel Velebný kamera: Nikolas Bernáth zvuk: Nikolas Bernáth strih: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth preklad: Peter Gonda publikované: 11.02.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Samuel Velebný gallery: Tabačka Gallery with: Pavol Červeniak, Samuel Velebný camera: Nikolas Bernáth sound: Nikolas Bernáth editing: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth translation: Peter Gonda published: 11.02.2020 Share
Embed

Tématika názvu 12 020 vychádza z tézy Cesare Emilianiho, že kalendár by sa mal posunúť minimálne o 10 000 rokov dozadu, aby sme mohli plne vnímať celú, tzv. Ľudskú éru, ktorá sa symbolicky datuje od nálezu prvého kamenného chrámu (Göbekli Tepe, viac než 12 000 rokov pnl.). Nazeranie na svet ľudí z tejto perspektívy, odkrýva mnoho tajomstiev našej minulosti, ktoré prebúdzajú zvedavosť a pokoru pred existenciou našich predkov.

Takto „posunutý“ HUMAN ERA CALENDAR je manifestom vizionárstva, kritického myslenia a tvorivosti, preto túto tézu autori použili ako odrazový mostík k participatívnej výstave. Každý deň po dobu 10 dní, pracovali s jedným vizuálnym prameňom, či už to boli jaskynné maľby alebo ukážky zo súčasnej popkultúry. Súčasťou 10 dňového programu boli aj animačné workshopy, keďže časová os animátora je ideálny nástroj na pojednanie o časovej osi života ľudstva na tejto planéte.

https://tabacka.sk

The title 12 020 is based on Cesare Emiliani’s thesis that the calendar should be shifted at least 10,000 years back, so that we can fully perceive the whole so-called human era, which symbolically dates to the appearance of the first stone temple (Göbekli Tepe, cca 12,000 BC). Looking at the world of people from this perspective reveals many mysteries from our past, which awake curiosity and humility in the light of the existence of our ancestors.

This shifted HUMAN ERA CALENDAR is a manifestation of visionary, critical thinking and creativity. The authors used it as a inspiration for a participatory exhibition. Every day for 10 days, they worked with one visual source, be it cave paintings or excerpts from contemporary pop culture. Animation workshops were part of the 10-day program as the animator’s timeline is an ideal tool to discuss the timeline of human life on this planet.

https://tabacka.sk

 

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Samuel Velebný galéria: Tabačka Gallery účinkujú: Pavol Červeniak, Samuel Velebný kamera: Nikolas Bernáth zvuk: Nikolas Bernáth strih: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth preklad: Peter Gonda publikované: 11.02.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Samuel Velebný gallery: Tabačka Gallery with: Pavol Červeniak, Samuel Velebný camera: Nikolas Bernáth sound: Nikolas Bernáth editing: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth translation: Peter Gonda published: 11.02.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO