Reporty / Marián Laššák – Sondy

Súborom Sondy nadväzuje Marián Laššák na predchádzajúce práce tematizujúce presahy dizajnu a architektúry. Aktuálna kolekcia prehlbuje napätie medzi realitou a ilúziou, medzi dvoma a troma dimenziami, medzi reálnou funkčnosťou a sémantickými akcentami.

Súborom Sondy nadväzuje Marián Laššák na predchádzajúce práce tematizujúce presahy dizajnu a architektúry.

Reports / Marián Laššák - Probes

In his Probes series, Marián Laššák draws on his previous work thematising design and architecture. The new collection of artworks deepens the tension between reality and illusion, between two and three dimensions, between the real functionality and semantic accents.

In his Probes series, Marián Laššák draws on his previous work thematising design and architecture.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports