Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1188" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
ŠTVRTÁ DIMENZIA
THE FOURTH DIMENSION
kategória: Reporty kurátor/ka: Omar Mirza galéria: Nitrianska galéria účinkuje: Omar Mirza kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 09.06.2023 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Omar Mirza gallery: Nitrianska galéria with: Omar Mirza camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 09.06.2023 Share
Embed

Ateliér slobodnej kreativity 3D, ktorý v roku 1999 založil prof. Juraj Bartusz, akad. soch., je jedným zo štyroch ateliérov voľného výtvarného umenia v rámci Fakulty umení. Východiskovým zameraním tohto „sochárskeho“ ateliéru sú rôzne prejavy priestorovo orientovanej tvorby, no študentom je umožnená sloboda pohybu v širokej škále médií od klasických sochárskych disciplín cez maľbu, kresbu, intermédiá, video až po akčné umenie. Výstupy študentského bádania sú teda veľmi rozmanité, no pedagogicky bývajú smerované hlavne k reflexii aktuálnych spoločenských javov či k subjektívnemu uvažovaniu o vlastnej existencii.

Výstava v Galérii mladých je výberom semestrálnych prác vytvorených v časovom rozmedzí približne dvoch rokov (do aktuálneho zimného semestra 2022/2023), doplneným o niekoľko dokumentácií exteriérových intervencií zo školských plenérov na Gemeri. Diela reagujú na rôzne zadania alebo na študentmi voľne rozpracované témy, ako napríklad ekologická problematika, úskalia súčasnej komunikácie na sociálnych sieťach, alkoholizmus, pandémia či vojna na Ukrajine. Výstava je kurátorskou sondou do aktuálneho diania v ateliéri a nie jeho komplexnou prezentáciou – je teda akýmsi prieskumom z prieskumov.

www.nitrianskagaleria.sk

The Studio of Free Creativity 3D, founded in 1999 by prof. Juraj Bartusz, akad. soch., is one of the four visual art studios at the Faculty of Arts. The core focus of this “sculpture” studio are different interpretations of spatial art, but students are allowed to incorporate a wide range of media, including classic sculpture, painting, drawing, intermedia, video and action art. The results of the students’ research are thus very diverse, but their teachers’ guidance tends to steer them toward reflecting upon current social phenomena or subjective contemplation of their own existence.

The exhibition in the Youth Gallery is a selection of term works created over a period of approximately two years (until the current winter term of 2022/2023), supplemented with several records of outdoor interventions from open air school sessions that have been held around the region of Gemer in southeastern Slovakia. The works respond to various assignments or student-selected themes, such as environmental issues, social media communication barriers, alcoholism, the pandemic or the war in Ukraine. The exhibition is a curatorial probe into the studio’s current practice and not its complex presentation – it is a kind of a research of the students’ research.

 

www.nitrianskagaleria.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Omar Mirza galéria: Nitrianska galéria účinkuje: Omar Mirza kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 09.06.2023 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Omar Mirza gallery: Nitrianska galéria with: Omar Mirza camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 09.06.2023 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO