Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=610" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Small shapes
Small shapes
kategória: Reporty galéria: At home gallery účinkuje: Monika Pascoe Mikyšková kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Alexander Šípka publikované: 26.06.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports gallery: At home gallery with: Monika Pascoe Mikyšková camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Alexander Šípka published: 26.06.2020 Share
Embed

Práce pre túto výstavu majú východisko v rastlinnej ríši, avšak len po formálnej stránke. Ich podstata tkvie v osobných mytológiách autorky, ktoré sa prelínajú so všeobecnými poznatkami o stavbe rastlín, aby umožnili vzniknúť novotvarom zastupujúcich oba svety.

Keramické objekty, reliéfy, kresby, vystrihované štruktúry z kusov jemnej kože, tvoria spoločne jedinú inštaláciu, ktorá sa snaží zachytiť ohybnosť hranice medzi ľudským svetom a prírodným prostredím.

Inštalácia pre Šamorínsku synagógu nehodnotí náš vzťah k prírode, čerpá z prírodných tvarov, ktoré nás obklopujú a pretavuje ich do nových súvislostí a materiálov. Jej hlavnou inšpiráciou sa stal abstrahovaný tvar semienka, ktorý sa opakuje a množí v každom z vystavených diel.

Výstava SMALL SHAPES je o všadeprítomnej sile prírody, ktorá udržuje rytmus nášho života, a s ktorou sme previazaní viac, akoby sme si mysleli.

www.athomegallery.org

www.monikamikyskova.com

Art pieces made for this exhibition have their roots in vegetation and plants, but only at the surface.
Their point lies in the personal mythology of the author, where they meet with general findings of the anatomy of plants, to make a place where new shapes that represent both worlds can be born.

The ceramic objects, reliefs, drawings, and cutouts from pieces of soft leather together create one exhibition that is trying to capture the flexibility of the border between the human world and the natural environment.

The exhibition for the synagogue in Samorin does not judge our relationship with nature. It’s inspired by natural shapes that surround us and shapes them into a new context, connections, and materials. The main inspiration was an abstract shape of a seed, which was planted into every art piece.

The exhibition Small Shapes is about the omnipresent power and might of nature, the force that keeps our life rhythm alive and to which we are more connected than we might initially think

www.athomegallery.org

www.monikamikyskova.com

 
kategória: Reporty galéria: At home gallery účinkuje: Monika Pascoe Mikyšková kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Alexander Šípka publikované: 26.06.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports gallery: At home gallery with: Monika Pascoe Mikyšková camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Alexander Šípka published: 26.06.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO