Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=774" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
SAD: Stručný archív daru
SAG: A short archive of the gift
umelec: Martin Piaček
artist: Martin Piaček
kategória: Reporty galéria: Galéria Jozefa Kollára účinkuje: Martin Piaček kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 27.11.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports gallery: Galéria Jozefa Kollára with: Martin Piaček camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 27.11.2020 Share
Embed

SAD. Stručný archív daru. je vyskladaný z poznámok, schém, prírodných zložiek a novovytvorených artefaktov. Dar je ovocie vypestované v sade, ktoré autor vníma ako energiu a reťazenie, ako metabolický transfer a výmenu, ako spoločensko-kultúrnu menu. Archív je tu pojatý ako autonómne zoskupenie vedomostí, ako stroj, ktorý postupne hromadí nekonečnú transformačnú energiu krajiny a spoločnosti. Výstava má formu otvorenej štruktúry a tvoriacej platformy, ktorá bude časom organický rásť.

www.works.io

GARDEN. A short archive of the gift is made of notes, schemes, natural elements, and newly constructed artifacts. The gift is the fruit grown in the garden that the author perceives as energy and chaining, a metabolic transfer and exchange, as a socio-cultural currency. The archive is conceived as an autonomous grouping of knowledge, as a tool that gradually accumulates the infinite transformational energy of a country and society. The exhibition has the form of an open structure and creative platform that will organically grow over time.

www.works.io

 
kategória: Reporty galéria: Galéria Jozefa Kollára účinkuje: Martin Piaček kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 27.11.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports gallery: Galéria Jozefa Kollára with: Martin Piaček camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 27.11.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO