Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=890" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Mária Janušová
Mária Janušová
kategória: Profily účinkuje: Mária Janušová kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan, Mária Janušová strih: Peter Važan interview: Peter Barényi preklad: Alexander Šípka publikované: 25.02.2021 Zdieľať
Embed
category: Profiles with: Mária Janušová camera: Peter Važan sound: Peter Važan, Mária Janušová editing: Peter Važan interview: Peter Barényi translation: Alexander Šípka published: 25.02.2021 Share
Embed

Mária Janušová je kurátorka, aktuálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre teórie a dejín umenia na VŠVU v Bratislave. Bakalárske a magisterské štúdium dejín umenia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2020 vďaka združeniu tranzit absolvovala rezidenčný pobyt v Museumsquartier vo Viedni. V roku 2019 spolu s Luciou Tkáčovou a galériou HIT realizovala projekt Zlaté časy - celoročnú výstavnú dramaturgiu Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, za ktorý získali ocenenie Biela kocka. V rokoch 2017-2019 pôsobila ako kurátorka v Nitrianskej galérii. Počas štúdia pracovala ako galerijná asistentka v galérii Krokus. V roku 2015 získala s projektom Novodobý romantizmus Štipendium Radislava Matuštíka, udeľované GMB pre mladých kurátorov.

V kurátorskej práci sa prevažne venuje tvorbe väčších tematických výstav zameraných na aktuálny umelecký diskurz alebo konkrétnu problematiku. Zaujíma ju tvorba výstav ako typu environmentu, so špecifickou architektúrou a citlivou kompozíciou diel, ktorý návštevníčkam a návštevníkom ponúka určitú formu zážitku. Z posledných projektov možno spomenúť GENESIS (2019, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica), Žatva (2019, Nitrianska galéria), Konštruktívna lyrika (2018, Galéria MEDIUM, Bratislava), #OK – XII. Trienále malého objektu a kresby (2018, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, spolukurátor Erik Vilím) alebo Nie som tu, som v Arkádii (2018, Nitrianska galéria). Vo výskume sa zameriava na inštitúciu múzea umenia, muzeálne štúdiá, kritickú teóriu múzea či postkoloniálnu kritiku vo vzťahu Západ vs. Východ. Pravidelne publikuje v odborných slovenských periodikách (Artalk.cz, Flash Art CZ & SK, Jazdec,..).

Mária Janušová is a curator who currently works as an internal doctoral student at the Department of Theory and History of Art at The Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. She took part in a Museumsquartier residency in Vienna thanks to the Tranzit association in 2020. She and Lucia Tkáčová together with HIT Gallery managed the Zlaté časy (Golden times) project – a year-long exhibition dramaturgy of the Jozef Kollár Gallery in Banská Štiavnica, for which they received the Biela kocka award. Between 2017-2019 she worked as a curator in Nitra gallery. While studying, she worked as a gallery assistant in Krokus gallery. She received Radislav Matuštík scholarship for young curators from the City Gallery of Bratislava in 2015.

Her work as a curator focuses mostly on larger, themed exhibitions focusing on the current art discourse or specific issues. She’s interested in creating exhibitions as a type of environment with specific architecture and sensitive composition of artworks that provides a form of experience to visitors. Her noteworthy projects are GENESIS (2019, Jozef Kollár Gallery, Banská Štiavnica), Žatva (The Harvest, 2019, Nitra Gallery), Konštruktívna lyrika (Constructive lyric, 2018, Medium Gallery, Bratislava), #OK – XII. Triennial of Small Object and Drawing (2018, Jozef Kollár Gallery, Banská Štiavnica, collaboration with Erik Vilím) or Nie som tu, som v Arkádií (I’m not here, I’m in Arcadia; 2018; Nitra Gallery). Her research focuses on the institution of a museum of art, museum studies, critical theory of museum, or postcolonial criticism in the relationship of West versus East. She regularly contributes to professional Slovak media (Artalk.cz, Flash Art CZ & SK, Jazdec,…)

 
kategória: Profily účinkuje: Mária Janušová kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan, Mária Janušová strih: Peter Važan interview: Peter Barényi preklad: Alexander Šípka publikované: 25.02.2021 Zdieľať   Embed
category: Profiles with: Mária Janušová camera: Peter Važan sound: Peter Važan, Mária Janušová editing: Peter Važan interview: Peter Barényi translation: Alexander Šípka published: 25.02.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO