Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1067" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Maja Štefančíková
Maja Štefančíková
kategória: Profily kamera: Matúš Pisarčík zvuk: Matúš Pisarčík strih: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík preklad: Alexander Šípka publikované: 28.02.2022 Zdieľať
Embed
category: Profiles with: camera: Matúš Pisarčík sound: Matúš Pisarčík editing: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík translation: Alexander Šípka published: 28.02.2022 Share
Embed

Maja Štefančíková je vizuálna umelkyňa a performerka. Vytvára dočasné performatívne situácie. Zaoberá sa spoločenskými fenoménmi ako je práca, inštitúcie či umelecká prevádzka; skúma a komentuje estetický zážitok, vnímanie a pamäť. Venuje sa otázkam diváckej percepcie, ktoré testuje prostredníctvom nenápadných, často až neviditeľných, dlhodobo prázdnych, tichých alebo inak subverzívnych vstupov, ktorými sa snaží aktivovať skryté roviny vnímania.

Maja Štefančíková is a visual artist and a performer. She creates temporary performative situations and focuses on social phenomena such as work, institutions, or art operations. She studies and comments about aesthetical experience, perception, and memory. Maja focuses on questions of audience perception and tests them via subtle, almost invisible, empty, silent, or differently subversive entries that she uses to activate hidden levels of perception.

 

 

 
kategória: Profily kamera: Matúš Pisarčík zvuk: Matúš Pisarčík strih: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík preklad: Alexander Šípka publikované: 28.02.2022 Zdieľať   Embed
category: Profiles with: camera: Matúš Pisarčík sound: Matúš Pisarčík editing: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík translation: Alexander Šípka published: 28.02.2022 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO