Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=238" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Ľudmila Hrachovinová - Korelácia
Ľudmila Hrachovinová - Correlation
kategória: Reporty galéria: Temporary Parapet účinkuje: Ľudmila Hrachovinová kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Peter Gonda publikované: 21.01.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports gallery: Temporary Parapet with: Ľudmila Hrachovinová camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Peter Gonda published: 21.01.2020 Share
Embed

Výstava Korelácia je projekt, v ktorom autorka Ľudmila Hrachovinová konfrontuje vzťah maľby a diváka cez inštaláciu v priestore a performance. Predefinováva každý bod inštalácie obrazu v priestore, ako je jeho výška, poloha a skúma ich vzťah ku divákovi, ale tak isto predefinováva politiku tohto vzťahu a s ním súvisiace historické konotácie. Priestor je aktivovaný performérmi, ktorí určujú a odzrkadľujú vzťah medzi priestorom, maľbou a divákom. Téma obrazov vystupuje do celého priestoru a je vytvorená komplexne cez niekoľko iných prístupov. Sústreďuje sa na vzťah foriem, ktoré sú k sebe vzájomné v určitom vzťahu, napätí a pohybe. Východiskom sa pritom stáva samotný maliarský proces.

https://temporaryparapet.sk

http://hrachovinova.com/

In her exhibition Correlation Ľudmila Hrachovinová confronts the relationship of the painting and the viewer through an spatial installation and a performance. She redefines each attribute an painting installed in space, such as its height, location, and examines their relationship to the viewer, but also redefines the politics of that relationship and its historical connotations. The space is activated by performers who determine and reflect on the relationship between the exhibition space, the painting and the viewer. The theme of the images extends throughout the space and is created comprehensively through several other approaches. It focuses on the relationship of forms that relate to each other in certain relationships, tensions and movements. The starting point is the painting process itself.

https://temporaryparapet.sk

http://hrachovinova.com/

 
kategória: Reporty galéria: Temporary Parapet účinkuje: Ľudmila Hrachovinová kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Peter Gonda publikované: 21.01.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports gallery: Temporary Parapet with: Ľudmila Hrachovinová camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Peter Gonda published: 21.01.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO