Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=795" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Practice of solitude
Practice of solitude
kategória: Reporty galéria: Šopa Gallery účinkuje: Lucia Gašparovičová kamera: Boris Sirka zvuk: Boris Sirka strih: Boris Sirka interview: Boris Sirka preklad: Alexander Šípka publikované: 11.12.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports gallery: Šopa Gallery with: Lucia Gašparovičová camera: Boris Sirka sound: Boris Sirka editing: Boris Sirka interview: Boris Sirka translation: Alexander Šípka published: 11.12.2020 Share
Embed

Na výstave Practice of Solitude sa spája pôsobenie dvoch prostredí a dvoch autorov v spoločnom priestore. Prvým prostredím sú už len spomienky na západné fjordy Islandu, kde autorka strávila jeden zimný mesiac tohto roka a druhým sú Košice, kde v rámci rezidenčného programu K.A.I.R. Košice Artist in Residence tvorí počas dvoch letných mesiacov spolu s partnerom a umelcom Jánom Skaličanom. Výstava Practice of Solitude nie je objektívnou reprezentáciou reality. Jednotlivé časti, objekty a obrazy vzájomne prepája ich subjektívna naliehavá potreba fyzického zhmotnenia myšlienky. Gesto má dôležitú funkciu, svoje miesto v procese a plynutí času. Vytratenie pevnej pôdy pod nohami, pochybovanie, nedôvera v schopnosť poznania. Vzájomná samota je neoddeliteľnou súčasťou nášho bytia, je nevyhnutné ju akceptovať, spoločne sa naučiť využiť ju v prospech osobnosti.

www.sopagallery.sk

Exhibition Practice of Solitude combines the work of two environments and two authors in a mutual space. The first environment consists only of the memories of the Western Fjords of Iceland, where the author spent one month during the winter this year. The second place represents Košice, where Lucia was creating together with partner and artist Ján Skaličan during two summer months at the residency programme K.A.I.R. Košice Artist in Residence. Practice of Solitude is not an objective representation of reality. The individual parts, objects and images are interconnected by their subjective urgent need for the physical materialization of an idea. The gesture has an important function, its place in the process and the passage of time. Loss of solid ground under feet, doubt, distrust in the ability to know. Mutual loneliness is an inseparable part of our being, it is necessary to accept it, to learn together to use it for the benefit of personality.

www.sopagallery.sk

 
kategória: Reporty galéria: Šopa Gallery účinkuje: Lucia Gašparovičová kamera: Boris Sirka zvuk: Boris Sirka strih: Boris Sirka interview: Boris Sirka preklad: Alexander Šípka publikované: 11.12.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports gallery: Šopa Gallery with: Lucia Gašparovičová camera: Boris Sirka sound: Boris Sirka editing: Boris Sirka interview: Boris Sirka translation: Alexander Šípka published: 11.12.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO