Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1208" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
LES LIAISONS DANGEREUSES
LES LIAISONS DANGEREUSES
kategória: Reporty kurátor/ka: Kristián Kobetič galéria: Dom Umenia Bratislava účinkuje: Petra Čížková kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Alexander Šípka publikované: 21.07.2023 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Kristián Kobetič gallery: Dom Umenia Bratislava with: Petra Čížková camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Alexander Šípka published: 21.07.2023 Share
Embed

Takmer pri každom uvažovaní o budúcnosti sa núka otázka prítomnosti človeka v nej. Má však homo sapiens sapiens vôbec nárok na miesto vo svete, o ktorého zánik sa neustále pričiňuje?

Ako by asi vyzerala budúcnosť bez človeka avšak so všetkým, čo tu za tisícky rokov svojej existencie vytvoril? Nebola by budúcnosť bez ľudí ideálnou budúcnosťou ľudského snaženia?

Petra Čížková vo svojom environmente Les Liaisons Dangereuses ponúka hypotetický scenár produktov ľudstva bez ľudskej prítomnosti. Uvažuje v ňom o emancipácii matérií z počiatkov a vrcholu ľudskej existencie, pričom pozýva dívať sa do budúcnosti bez ľudí s nadhľadom, priam transcendentným "pohľadom zhora". Perspektívou, ktorá sa vo svojej neprirodzenosti stáva nadprirodzenou. Výstava je osobnou a zároveň sugestívnou víziou budúcnosti, posthumánnym svetom bez apolkalypsy, iba s alternatívnym scenárom, ktorý ruší náš pokoj svojou úplnosťou, v ktorej prežíva pôvodné v s novým, bez badateľného smerovania späť k humánnemu. Alternatívna situácia je posunutím uvažovania o kybernetickom organizme budúcnosti, v ktorej dochádza k zjednocovaniu organického a anorganického, naturálneho a artificiálneho. 

Nearly all contemplations about the future present the question of the human presence in them. Does homo sapiens have a claim to be in the world where it contributes to its destruction?

How would do future look like without humans but with everything they created over the thousands of years of their existence? Wouldn’t a future without humans be an ideal future of human effort?

Petra Čížková presents a hypothetical scenario of human-made products without human presence in her environmental exhibition Les Liaisons Dangereuses. She contemplates the emancipation of materials from the beginnings and the peak of human existence, but she invites us to take a look at a future without humans with a transcendental view from above. A perspective that becomes natural with its unnaturalness. The exhibition is a personal but at the same time suggestive vision of the future, a posthuman world without apocalypse, with an alternative scenario that disrupts our peace with its totality, where the original survives with the new without any perceivable way back to the human. The alternative situation is a progress of contemplation about a cybernetic organism of the future, where a merge between organic and inorganic, and the natural and artificial takes place.

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Kristián Kobetič galéria: Dom Umenia Bratislava účinkuje: Petra Čížková kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Alexander Šípka publikované: 21.07.2023 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Kristián Kobetič gallery: Dom Umenia Bratislava with: Petra Čížková camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Alexander Šípka published: 21.07.2023 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO