Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1080" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Jestlipak tahle věc má své určení?!
Does This Thing Have a Purpose?!
umelec: Miloš Kopták
artist: Miloš Kopták
kategória: Reporty kurátor/ka: Omar Mirza galéria: Nitrianská galéria účinkuje: Omar Mirza kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexnader Šípka publikované: 28.02.2022 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Omar Mirza gallery: Nitrianská galéria with: Omar Mirza camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexnader Šípka published: 28.02.2022 Share
Embed

Výstava predstavuje objekty, plastiky a asambláže slovenského výtvarníka a ilustrátora Miloša Koptáka, ktoré vytvára priebežne od 90. rokov 20. storočia. Pre svoju prvú samostatnú výstavu v Nitrianskej galérii sa rozhodol túto časť svojej tvorby prezentovať ucelene a v rozsahu ako ešte nikdy dosiaľ.

Názov Jestlipak tahle věc má své určení?! vychádza z kresby Koptákovho spolužiaka z VŠVU Dalibora Polívku, ktorá je tiež súčasťou výstavy. Táto otázka stála na počiatku uvažovania o zmysle vystavených diel a spôsobe ich prezentácie. Má dnešné umenie ešte potenciál vytvoriť niečo nové alebo len donekonečna recykluje formy, obsahy, myšlienky, materiály a estetiku umeleckých diel z minulosti a všedných predmetov súčasnosti?

Miloš Kopták tvorí v ucelených, nie však uzatvorených cykloch. Vracia sa k nim. Niekedy po dňoch, inokedy po rokoch. Venuje sa rozličným témam, no ich spoločnými znakmi sú práca s nájdeným objektom (náradie, bábiky, fotografie a obrázky z časopisov, glóbusy) alebo netradičnými materiálmi (žuvačky, šupky z citrusov, mušle, mydlo), čierny a absurdný humor, (seba)irónia, dekonštrukcia pôvodných významov, funkcií vecí a spoločenských javov a ich hravá rekonštrukcia cez svojskú optiku a estetiku.

Výstavné priestory Reprezentačných sál Nitrianskej galérie sme premenili na starý tajomný byt, do ktorého roky nikto nevkročil. Každá z jeho izieb má svojskú atmosféru, v každej nájdeme iný cyklus diel. Rôzne spôsoby ich prezentácie a inštalácie pomáhal Koptákovi vymyslieť a zrealizovať dizajnér Martin Kubina. Diela dopĺňajú Denníky s autorovými úvahami a textami, vďaka ktorým budú môcť návštevníci výstavy preniknúť hlbšie do sveta, ktorý sa zmestí do fľaše od zaváranín…

www.koptak.sk

The exhibition presents objects, sculptures and assemblages by Slovak fine artist and illustrator Miloš Kopták which he has been working on since the 1990s. His first solo exhibition in Nitra Gallery presents this part of his work as a whole and in a range as never before. The title Does This Thing Have a Purpose?! is based on a drawing by Kopták’s schoolmate from AFAD, Dalibor Polívka, which is also a part of the exhibition. The question was asked when the artist started thinking about the meaning of the exhibited works and the best way to present them. Is contemporary art capable of producing something original or does it just endlessly recycle the forms, contents, notions, materials and aesthetics of past works of art and today’s everyday objects? Miloš Kopták creates whole, but not closed series. He returns back to them. Some times within days, other times within years. He thematises different topics, but their common denominators include found objects (tools, dolls, photographs, magazine cut-outs, globes) or unconventional materials (chewing gums, citrus skins, mussels, soaps), dark and absurd humour, (self)irony, deconstructions of original purposes and functions of things, social phenomena and their playful reconstruction from his own perspective and aesthetic standpoint. We have turned the Representative Halls of Nitra Gallery into an old and mysterious apartment no one has entered for years. Each of its rooms has its own atmosphere, each contains a series of different works. Kopták collaborated on the presentation and installation structure with designer Martin Kubina. The works are supplemented with Diaries consisting of the artist’s thoughts and original texts which will lead the exhibition visitors deeper into a world that fits into a mason jar… www.koptak.sk  

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Omar Mirza galéria: Nitrianská galéria účinkuje: Omar Mirza kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexnader Šípka publikované: 28.02.2022 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Omar Mirza gallery: Nitrianská galéria with: Omar Mirza camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexnader Šípka published: 28.02.2022 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO