Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=665" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Poradie vĺn
Order of waves
umelec: Jaroslav Kyša
artist: Jaroslav Kyša
kategória: Reporty kurátor/ka: Michal Stolárik galéria: Galéria Jána Koniarka účinkujú: Jaroslav Kyša, Michal Stolárik kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 04.09.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Michal Stolárik gallery: Galéria Jána Koniarka with: Jaroslav Kyša, Michal Stolárik camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 04.09.2020 Share
Embed

Koncepcia času hrá v dielach slovenského multimediálneho umelca Jaroslava Kyša dôležitú úlohu. Postkonceptuálna tvorba s charakteristickým minimalistickým formálnym vstupom počíta s aktívnym vnímaním prítomnosti, zatiaľ čo v prospech všeobecnej predstavy o budúcnosti čerpá z minulých skúseností.

Monumentálna trojkanálová videoinštalácia útočí na vnímanie participujúcich. Prekrúca povahu reality a percepciu zobrazeného. Videoprojekcia Jaroslava Kyšu pracuje s tématikou redefinovania a vnímania času a spochybňovaním všeobecne daných istôt. Mätúce znásobenie filmu nabáda k vzájomnej komparácii, hľadaniu rozdielov či skrytých odkazov.

www.jaroslavkysa.com

The conception of time plays an important role in the works of multimedia artist Jaroslav Kyša. The postconceptual production with a distinctive minimalist formal entry counts on an active perception of the present while drawing from past experiences in favor of the general idea.

The monumental three-channel video installation ambushes the perception of participants. It alters the reality and the understanding of what is being portrayed. Jaroslav Kyša’s video projection incorporates the themes of redefining and perceiving of time and the questioning the general certainties.  The confusing amplification of the movie encourages towards mutual comparison while looking for differences or hidden messages.

www.jaroslavkysa.com

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Michal Stolárik galéria: Galéria Jána Koniarka účinkujú: Jaroslav Kyša, Michal Stolárik kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 04.09.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Michal Stolárik gallery: Galéria Jána Koniarka with: Jaroslav Kyša, Michal Stolárik camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 04.09.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO