Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=756" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Ján Gašparovič
Ján Gašparovič
kategória: Profily účinkuje: Ján Gašparovič kamera: Matúš Pisarčík zvuk: Matúš Pisarčík strih: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík preklad: Alexander Šípka publikované: 13.11.2020 Zdieľať
Embed
category: Profiles with: Ján Gašparovič camera: Matúš Pisarčík sound: Matúš Pisarčík editing: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík translation: Alexander Šípka published: 13.11.2020 Share
Embed

Ján Gašparovič vo svojich prácach systematicky skúma zvuk, svetlo, priestor, a rôzne biologické, chemické alebo fyzikálne procesy. Výsledky jeho práce, aj keď často len v podobe rozpracovaných vedeckých pokusov, sú vždy demonštráciou čistej a perfektnej myšlienky a formy.  Site specific práce Jána Gašparoviča dokazujú jeho umeleckú všestrannosť.  Hlavné ťažisko stále zostáva na prácach úzko prepojených s vedeckými poznatkami. Práve toto je oblasť, v ktorej je autor solitérom na scéne slovenského súčasného umenia, kde sa hranice medzi vedou, technikou a umením prekračujú len málokedy. Napriek ich vedeckej orientácii sú jeho práce vždy perfektne prevedené, v minimalistickom priestorovom dizajne.

www.works.io

 

Ján Gašparovič systematically studies sound, light, space, and other biological, chemical, or physical processes. Even if in the form of unfinished science experiments, the results of his work are always a demonstration of a clean and perfect idea and form. Site-specific works of Ján Gašparovič refer to his artistic flexibility. The main point of his works remains tightly bound to scientific knowledge. It’s the area where the author is solitary on the contemporary Slovak art scene, where the boundaries between science, technology, and art are rarely crossed. Even though their scientific direction, his works remain perfectly executed, in a minimalistic spatial design.

www.works.io

 
kategória: Profily účinkuje: Ján Gašparovič kamera: Matúš Pisarčík zvuk: Matúš Pisarčík strih: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík preklad: Alexander Šípka publikované: 13.11.2020 Zdieľať   Embed
category: Profiles with: Ján Gašparovič camera: Matúš Pisarčík sound: Matúš Pisarčík editing: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík translation: Alexander Šípka published: 13.11.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO