Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=306" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Galéria Jozefa Kollára - Krištáľová reťaz
Jozef Kollár Gallery - The Crystal Chain
kategória: Reporty kurátor/ka: Lucia Tkáčová galéria: Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici účinkuje: Lucia Tkáčová kamera: Jakub Julény zvuk: Jakub Julény strih: Jakub Julény interview: Jakub Julény preklad: Peter Gonda publikované: 10.02.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Lucia Tkáčová gallery: Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici with: Lucia Tkáčová camera: Jakub Julény sound: Jakub Julény editing: Jakub Julény interview: Jakub Julény translation: Peter Gonda published: 10.02.2020 Share
Embed

Hlavná sála Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici sa na obdobie jedného roku stala dejiskom výstav pod réžiou bratislavskej galérie HIT. Výstava Krištáľová reťaz vznikla v spolupráci Lucie Tkáčovej, jednej zo zakladateliek Galérie HIT, s umelcom Nicom Krebsom. Divák sa pri vstupe vnára do sugestívnej divadelnej situácie, ktorú sprostredkúva výrazne farebná, kobercovo-textilná architektúra výstavy, ktorá je interpretáciou imerzívnej maľby nedoceneného modernistu českého pôvodu, Wenzela Hablika, z interiéru jeho domu v Itzehoe.

Táto architektúra je javiskom pre viaceré videodiela, ktoré vo výraznom priestore splývajú do celku. Obsahovo ich prepája transformácia, ktorá je leitmotívom každého z prezentovaných videí. Rozloženie videí vo veľkej sále sa podriaďuje schéme s jasnou vnútornou logikou, vychádzajúcej z obsahových a formálnych súvislostí medzi videami autoriek a autorov diel – Melanie Bonajo, Olivera Larica, Shany Moulton, Markusa Selga a Tabity Rezaire. O architektúru sa postaral Jakub Kopec.

https://www.muzeumbs.sk/sk/galeria-jozefa-kollara

The main hall of the Jozef Kollár Gallery in Banská Štiavnica became for one year the venue of several exhibitions under the direction of the Bratislava HIT Gallery. The Crystal Chain was put together by one of the founders of the HIT Gallery, Lucie Tkáčová, in cooperation with Nic Krebs. The viewer enters a suggestive theatrical situation, which is conveyed by the colorful, carpet and textile architecture of the exhibition, which is an interpretation of an immersive painting of the underestimated modernist of Czech origin, Wenzel Hablik from the interior of his house in Itzehoe.

This architecture sets a stage for multiple video works that blend together within this space. Their content is connect by transformation, which is the leitmotif of each of the presented videos. The layout of the videos in the main hall follows a clear scheme, based on the content and formal links between the videos and the authors of the works – Melanie Bonajo, Oliver Laric, Shana Moulton, Markus Selg and Tabita Rezaire. Jakub Kopec took care of the architecture.

https://www.muzeumbs.sk/sk/galeria-jozefa-kollara

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Lucia Tkáčová galéria: Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici účinkuje: Lucia Tkáčová kamera: Jakub Julény zvuk: Jakub Julény strih: Jakub Julény interview: Jakub Julény preklad: Peter Gonda publikované: 10.02.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Lucia Tkáčová gallery: Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici with: Lucia Tkáčová camera: Jakub Julény sound: Jakub Julény editing: Jakub Julény interview: Jakub Julény translation: Peter Gonda published: 10.02.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO