Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=834" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Do prírody galérie?
Into the Nature of the Gallery?
kategória: Reporty kurátor/ka: Ľudmila Kasaj Poláčková galéria: Nitrianska galéria účinkuje: Ľudmila Kasaj Poláčková kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 28.01.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Ľudmila Kasaj Poláčková gallery: Nitrianska galéria with: Ľudmila Kasaj Poláčková camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 28.01.2021 Share
Embed

Výstavný projekt Do prírody galérie? je úvahou (trošku post/humánnou) o správaní, postavení, vnímaní jedinca (umelca/človeka). Návštevník výstavy bude konfrontovaný so stopami (metaforami) prírody prenesenej do galérie pomocou výtvarných artefaktov. Výstavný projekt je miestami subtílne romantický, ale aj kritický. Je o spätosti človeka s prírodou, ale aj o jeho odviazaní z nej. Výstavné sály tu možno vnímať ako priestor, kde v jednotlivých miestnostiach môžu ľudia pozerať na malé etudy ľudského snaženia.

www.nitrianskagaleria.sk

The exhibition project Do prírody galérie? (Into nature’s gallery?) is a  (maybe a little post humanistic) reflection on behavior, position, perception of a single human/artist. The visitor will be confronted with metaphors of nature brought into the gallery with help of art artifacts. The exhibition project is sometimes subtly romantic but also critical. It’s about the connection of humans with nature but also about their detachment from it. The exhibition halls can be viewed as a space where people can watch small études of human effort within small rooms.

www.nitrianskagaleria.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Ľudmila Kasaj Poláčková galéria: Nitrianska galéria účinkuje: Ľudmila Kasaj Poláčková kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 28.01.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Ľudmila Kasaj Poláčková gallery: Nitrianska galéria with: Ľudmila Kasaj Poláčková camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 28.01.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO