Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=970" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Chovateľ. Ríša vtákov
Breeder. The realm of birds.
kategória: Reporty kurátor/ka: Daniel Grúň galéria: Julius koller society účinkuje: Petra Feriancová kamera: Denis Kozerawski zvuk: Denis Kozerawski strih: Denis Kozerawski interview: Denis Kozerawski preklad: Alexander Šípka publikované: 20.08.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Daniel Grúň gallery: Julius koller society with: Petra Feriancová camera: Denis Kozerawski sound: Denis Kozerawski editing: Denis Kozerawski interview: Denis Kozerawski translation: Alexander Šípka published: 20.08.2021 Share
Embed

Petra Feriancová pozýva návštevníka k analýze antropocentrického modelu sveta prostredníctvom pozorovania fascinujúcich prírodných javov v kombinácii vedeckých a kultúrno-historických scenárov. Zaoberá sa technológiou reprodukcie po stránke fotografickej post-expozície, ale zároveň aj reprodukciou ako hybnou silou evolúcie druhov.

Cez médium fotografie, rozšírené o nezámerné alebo pôvodne inak motivované snímky, vstupuje do ríše vtákov s cieľom spájať ich do cyklov a sérií, aby z rôznosti a rozmanitosti vystúpili invarianty charakteristické pre určitého pozorovateľa alebo vyplynuli schémy prírodných či kultúrnych zobrazení. Takým je napríklad invariant letiaceho vtáka, ktorý si vyžaduje trpezlivé pozorovanie oblohy a schopnosť zachytiť živý objekt v pohybe. Spoločne so zachytením vtáčích subjektov na fotografickej reprodukcii sa Petra sústreďuje na motív podobnosti, zdvojenia, zrkadlenia — využíva mimikry, ilúzie alebo atrapy. Vidieť to napríklad v sérii diel Nesting (2010). Tak sa do hry dostávajú úvahy o behaviorálnych aspektoch vtáčieho života v súvislosti s funkciou napodobenia pri prírodných a kultúrnych formách, ktorých dichotómia sa v antopocénnej epoche ľudstva stále viac stiera a stráca.

 Popri úvahách o chovateľstve ako kultúrnom fenoméne sa ponúka porovnanie so životom vtákov vo voľnej prírode, kde sa v boji o prežitie druhov aktivizujú určité nástroje, ktorých vlastníctvo dáva danému druhu výhodu pred inými. Tieto nástroje sú funkčne zapojené do skúmania reprodukcie ako napríklad zdvojenie, dvojník, alter ego — v sérii Doubles (2012). Rétorické figúry obrazov tak spočívajú nielen na princípoch symetrie a opakovania. Početné zostavy, rámovania a dispozitívy sú principiálne založené na reči obrazov. Nechávajú pracovať procesy nevedomia, ktoré sa len ťažko dajú vyjadriť slovami.

www.petraferiancova.com

Petra Feriancová invites the visitors to the analysis of an anthropocentric world model via spectating fascinating natural phenomena in a combination of scientific and culture-historical scenarios. She focuses on the technology of photographic post-exposition reproduction but also the reproduction as the moving force of genus evolution.

She enters the bird world through photography as a medium enhanced with unintentional or otherwise motivated snapshots, and connects these into cycles and series to enhance invariants that are characteristics for a specific viewer or to highlight schemes of natural or cultural imagery. Such is the case of an invariant of a flying bird, which requires careful observation of the sky and the ability to capture a live object in movement. Together with the capture of bird subjects in photography, Petra also focuses on the motif of similarity, duality, mirroring – she uses mimicries, illusions, or dummies. It can be visible in the series of works called Nesting (2010). This brings forward considerations about behavioral aspects of birdlife in relation to the function of imitation in natural and cultural forms, which’s dichotomy is erased more and more in the Anthropocene human epoch.

Besides considerations about breeding as a cultural phenomenon, there is also the comparison with wild birds in nature. Between the fight of species for survival, there are some features that give one species an advantage above the others. These features are functionally connected to the examination of reproduction, such as duality, doppelganger, alter ego in the series Double (2012). Rhetorical figures of imagery then rely on more than principles of symmetry and repetition. Numerous assemblies, framing, and dispositions are mainly built on painting language. They let work processes of the unconsciousness that can be hardly described with words.

 

www.petraferiancova.com

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Daniel Grúň galéria: Julius koller society účinkuje: Petra Feriancová kamera: Denis Kozerawski zvuk: Denis Kozerawski strih: Denis Kozerawski interview: Denis Kozerawski preklad: Alexander Šípka publikované: 20.08.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Daniel Grúň gallery: Julius koller society with: Petra Feriancová camera: Denis Kozerawski sound: Denis Kozerawski editing: Denis Kozerawski interview: Denis Kozerawski translation: Alexander Šípka published: 20.08.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO