Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=112" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Cena Oskára Čepana 2018 - Boris Sirka
Oskár Čepan Award 2018 - Boris Sirka
umelec: Boris Sirka
artist: Boris Sirka
kategória: Profily účinkuje: Boris Sirka kamera: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť zvuk: Tomáš Storkie Kmeť strih: Tomáš Storkie Kmeť interview: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť preklad: Peter Gonda publikované: 02.10.2018 Zdieľať
Embed

Boris Sirka sa prezentuje maľbami, objektmi, site-specific inštaláciami, ale aj video- a zvukovými dielami. Tradičné a hypermoderné, klasické a experimentálne preňho nutne nepredstavujú antagonistické pojmy, ale skôr dialektické nástroje, ktorými sa pokúša stvoriť nového ducha umenia. Zaujíma ho fenomén mesta a vplyv urbánneho prostredia na život jednotlivca.

Boris Sirka (1981, Snina) študoval v rokoch 2000 až 2006 Fakultu umení Technickej Univerzity v Košiciach, na Katedre výtvarných umení a intermédií, v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby u prof. Rudolfa Sikoru a Zbyňka Prokopa, v roku 2003 sa zúčastnil stáže na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Samostatne vystavoval v Prahe, Žiline, Valašskom Meziříčí, Košiciach a v Bratislave. Z posledných skupinových prezentácií spomeňme Ko-shicke metro v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa (2018), Príbehy (o) smrti v Nitrianskej galérii alebo NO GO NO REPLY v Kunsthalle Košice (obe 2017). Zúčastnil sa rezidenčných pobytov vo Vroclavi a Tokiu (KAIR – Kosice Artist In Residence, v rokoch 2016 a 2014).

http://www.borissirka.com

Boris Sirka’s output ranges from paintings, objects and site-specific installation to video- and sound artworks. The tradition and the hypermodern, the classical and the experimental are not antogonistic terms for Sirka, instead they are dialectical tools he utilises to create a new spirit of art. He is interested in the phenomenon of the city and the influence of urbanity on the individual’s life.

Boris Sirka (1981, Snina) has been a student of the Department of Fine Arts and Intermedia of the Faculty of Arts on the Technical university in Košice between 2000 and 2006. There he studied in the Atelier of Graphic and Experimental Art under prof. Rudolf Sykora and Zbyněk Prokop. In 2003 he was a in internship at the Academy of Fine Arts in Prague. He has exhibited independently in Prague, Žilina, Valašske Meziříčí, Košice and Bratislava. Recent group exhibitions Sirka took part in are Ko-shicke metro in the Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa (2018), Príbehy (o) smrti in Nitrianska galéria, or NO GO NO REPLY in Kunsthalle Košice (both 2017). He was a artist in residence in Wroclav and Tokyo (KAIR – Kosice Artist In Residence, in 2016 and 2014).

http://www.borissirka.com

 
kategória: Profily účinkuje: Boris Sirka kamera: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť zvuk: Tomáš Storkie Kmeť strih: Tomáš Storkie Kmeť interview: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť preklad: Peter Gonda publikované: 02.10.2018 Zdieľať   Embed
category: Profiles with: Boris Sirka camera: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť sound: Tomáš Storkie Kmeť editing: Tomáš Storkie Kmeť interview: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť translation: Peter Gonda published: 02.10.2018 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO