Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=963" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Carbon neutral
Carbon neutral
kategória: Reporty kurátori/ky: Jana Babušiaková, Miroslava Urbanová galéria: Beastro účinkuje: Jana Babušiaková kamera: Tomáš Kmeť zvuk: Tomáš Kmeť strih: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť preklad: Alexander Šípka publikované: 24.07.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curators: Jana Babušiaková, Miroslava Urbanová gallery: Beastro with: Jana Babušiaková camera: Tomáš Kmeť sound: Tomáš Kmeť editing: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť translation: Alexander Šípka published: 24.07.2021 Share
Embed

Renáta Pintérová pátra po kľúčoch, akými našu spoločnosť usporiadavame. Keď nejaký nájde, neváha ho preskúmať a spochybniť, narušiť jeho samozrejmú platnosť. Pohybuje sa vo výskume rozhraní identít a priestorov veľmi prirodzene, možno i vďaka vlastnej existencii v národnostnej a jazykovej multi-identite. Zároveň cíti inklináciu k teoretickým textom; sociologickým štúdiám či filozofii. Tento pocit príbuznosti je možno dôvodom, prečo do svojho výstavného projektu prizvala nie jednu, ale rovno dve kurátorky.

Príprava tejto výstavy začínala v online priestore. V čase kulminujúcej pandémie bola v hre i jej samotná realizácia vo virtuálne. Jednotlivé časti diel, vznikajúce digitálne, túto možnosť podporovali, zhmotnenosť v priestore a konfrontácia tvárou v tvár je však niečo, čo by takej prezentácii chýbalo. Rituálne predmety a masky sa tu pred nami vznášajú na hranici hmotného a nehmatateľného, skutočného a digitálneho. Starobylé nástroje primitivistickej mágie pre človeka postinternetového veku vzbudzujú strach či nepochopenie, rovnako ako ich predkovia.

Ich hybridita nachádza odozvu v neurčitom postapokalyptickom priestore, ktorý ožíva futuristickou fontánou a dekoratívnou vegetáciou – či zásobníkom na vodu a životne dôležitou úrodou obilia. Môže (ale i nemusí) to byť naša budúca realita, filmová kulisa či číra fikcia.

www.pinterovarenata.cargo.site

Renáta Pintérová searches for keys that we use to organize our society. When she finds one, she doesn’t hesitate to inspect it and question it, disrupt its undeniable validity. She researches the border of identities and spaces very naturally, perhaps because of her own existence in a national and language multi-identity. At the same time, she feels inclined towards theoretical texts, sociological studies, and philosophy. This feeling of relatedness might be the reason why she invited not just one but two curators.

 
The preparations for this exhibition began in online space. In the pandemic times, even the execution of it took place in virtual space. Separate pieces of artworks that were born digitally encouraged this option, however, the physicality in space and the face-to-face confrontation would be something that would leave a gap in the presentation. Ritual objects and masks float on the border between physical and impalpable, real and digital. Ancient tools of primitive magic cause feelings of fear and lack of understanding for a human of post-internet age, just like their ancestors.
 

Their hybridity finds an echo in a vague post-apocalyptic space that comes alive with a futuristic fountain and decorative vegetation – a water reservoir and the vital crop of grain. It may (but may not be) our future reality, a movie background, or pure fiction.

www.pinterovarenata.cargo.site

 
kategória: Reporty kurátori/ky: Jana Babušiaková, Miroslava Urbanová galéria: Beastro účinkuje: Jana Babušiaková kamera: Tomáš Kmeť zvuk: Tomáš Kmeť strih: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť preklad: Alexander Šípka publikované: 24.07.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curators: Jana Babušiaková, Miroslava Urbanová gallery: Beastro with: Jana Babušiaková camera: Tomáš Kmeť sound: Tomáš Kmeť editing: Tomáš Kmeť interview: Tomáš Kmeť translation: Alexander Šípka published: 24.07.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO