Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1058" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Artrooms Moravany 3
Artrooms Moravany 3
kategória: Reporty kurátori/ky: Lenka Kukurová, Milan Mikuláštík galéria: Kaštieľ Moravanay nad Váhom účinkuje: Zuzana Sabová kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 20.01.2022 Zdieľať
Embed
category: Reports curators: Lenka Kukurová, Milan Mikuláštík gallery: Kaštieľ Moravanay nad Váhom with: Zuzana Sabová camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 20.01.2022 Share
Embed

Tretí ročník medzinárodnej umeleckej výstavy Artrooms Moravany (3) prinesol do priestoru kaštieľa v Moravanoch nad Váhom diela vyše tridsiatich súčasných vizuálnych umelcov a umelkýň domácej i zahraničnej výtvarnej scény.

Umelci a umelkyne reagujú na problémy spojené s podobou súčasnej osobnej dopravy. Ľudské telo je vďaka evolúcii principiálne prispôsobené pomalému pohybu prostredníctvom vlastnej sily. V minulom storočí sa však – vďaka modernizácii – spôsob ľudského pohybu zásadne zmenil. Od 70. rokov 20. storočia prevládla motorizovaná mobilita, najmä s využitím osobných automobilov. Vlastníctvo automobilu sa v súčasnej spoločnosti pokladá za samozrejmosť, pre niekoho dokonca nevyhnutnosť. Automobil býva často vnímaný aj ako statusový symbol. Táto situácia so sebou prináša znečistenie ovzdušia, premenu prírodného prostredia, zahltenie miest autami… Je jasné, že ďalšia expanzia motorizovanej dopravy neprinesie riešenie problémov, ale len ich vyostrenie.

Výstava s názvom Budúcnosť kolesa má ambíciu túto komplexnú tému predstaviť z perspektívy súčasného umenia. Umelci a umelkyne vo svojich dielach pracujú s kritikou a odkazmi k rôznym formám dopravy, zamýšľajú sa nad reálnymi i nereálnymi možnosťami a zároveň predstavujú ekologické riešenia: podpora hromadnej dopravy, cyklistiky a aj vyzdvihnutie chôdze ako prirodzeného ľudského pohybu. Kurátorský kolektív výstavu komentuje: „Názov Budúcnosť kolesa odkazuje k ďalšiemu vývoju ľudskej mobility. Zdôrazňuje, že ľudstvo stojí na križovatke a môže si vybrať, ktorou cestou sa vydá.“

www.facebook.com

The third year of the international art exhibition Artrooms Moravany brings artworks made by over 30 contemporary visual artists from local and foreign art scenes into Castle Moravany. This event ties into an ecological theme that was also fundamental during the last year’s exhibition. This year’s theme was Sustainable personal mobility.

Artists react to problems tied with the current form of personal transport. The human body is principally adjusted to the evolution of slow movement driven by its strength. Because of modernization, the last century brought a significant change to human mobility. Since the 1970s, motorized mobility and personal automobiles have taken the lead. The ownership of a car is considered a truism and for some people even a necessity. The car is often perceived as a status symbol. This situation brings air pollution, changes in the natural environment, oversaturation of cars in cities… It’s obvious that another expansion in motorized mobility won’t bring solutions to problems, but only increase their significance.

The exhibition called Budúcnosť kolesa (The future of the wheel) focuses on this topic from the perspective of contemporary art. Artists use criticism and references to various forms of transport, they think about real or unreal possibilities and present ecologically friendly solutions: support of public transport, cycling, but also presenting walking as the natural way of moving. The curator collective comments: “The future of the wheel references to another evolution in human mobility. It emphasizes that humanity is at a crossroads and it can choose which road to take next.”

 
kategória: Reporty kurátori/ky: Lenka Kukurová, Milan Mikuláštík galéria: Kaštieľ Moravanay nad Váhom účinkuje: Zuzana Sabová kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 20.01.2022 Zdieľať   Embed
category: Reports curators: Lenka Kukurová, Milan Mikuláštík gallery: Kaštieľ Moravanay nad Váhom with: Zuzana Sabová camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 20.01.2022 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO