Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=896" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Artrooms Moravany 2.
Artrooms Moravany 2.

Druhý ročník medzinárodnej umeleckej výstavy ARTROOMS MORAVANY sa tematicky zameriava na prehodnotenie prístupu človeka k prírode. Na výstave sú prezentované diela vyše 30tich súčasných vizuálnych umelcov a umelkýň, v zastúpení socha, maľba, fotografia, performance, svetelná inštalácia a iné médiá. Okrem bohatej prehliadky v 3 podlažiach kaštieľa s 24 komntatami môžete vidieť  v parku aj veľkorozmerné sochárske diela, objekty a inštalácie.

-SME PRÍRODA, KTORÁ SA BRÁNI-

Vzťah človeka k prírode bol po dlhý čas formovaný presvedčením, že ľudský rozum si podmaňuje svet, panuje a dominuje nad prírodou. Predstava autonómneho človeka, ktorý dokáže prírodu ovládať, prevažuje od doby európskeho osvietenstva a stretávame sa s ňou doposiaľ. Aktuálna pandémia koronavírusu nám však ukázala absurditu tejto teórie. Myšlienka neobmedzenej nadvlády človeka nad prírodou je nielen absurdná, ale aj nebezpečná a priviedla ľudstvo na planéte na pokraj ekologického kolapsu. Pandémia zdôraznila skutočnosť, že udalosti na planéte Zemi sú navzájom prepojené obrovským množstvom vzťahov. Človek nestojí mimo prírody, ale je jej súčasťou a je na nej závislý.

www.facebook.com/artrooms-moravany

The second year of a multinational art exhibition ARTROOMS MORAVANY focuses on a reevaluation of human attitude towards nature. Over 30 contemporary visual artists present their sculptures, paintings, photography, performances, light installations, and other media. Besides a rich tour of a three-story manor-house with 24 chambers, we can see large-scale sculptures, objects, and installations at the adjacent park.

SME PRÍRODA KTORÁ SA BRÁNI (WE ARE NATURE THAT DEFENDS ITSELF) –

The relationship of humans towards nature was formed by the belief that the human mind conquers the world, rules, and dominates nature. An image of an autonomous human who can control nature prevails from the age of European Englightenment and we still see it today. The current Covid-19 pandemic however showed us the absurdity of this theory. The thought of unlimited human rule over nature is not just absurd but also dangerous and it brought humanity to the edge of ecological collapse. The pandemic emphasized the reality, that the event on planet Earth are tied together with an immense amount of connections. Humans don’t stand outside of nature, they are a part of it and they are dependent on it.

www.facebook.com/artrooms-moravany

 
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO