Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=701" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Anything goes pt. 2 - Techno edition
Anything goes pt. 2 - Techno edition
kategória: Reporty kurátor/ka: Michal Stolárik galéria: white & weiss gallery účinkuje: Michal Stolárik kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Alexander Šípka publikované: 02.10.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Michal Stolárik gallery: white & weiss gallery with: Michal Stolárik camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Alexander Šípka published: 02.10.2020 Share
Embed

Medzinárodný výstavný projekt Anything Goes pt. 2.: Techno ed. pokračuje v skúmaní aktuálnych umeleckých stratégií v stredoeurópskom priestore. Koncepcia sa zameriava na princípy formálnych a ideových deformácií a de(/re)konštrukcií s charakteristickým prelínaním odlišných vizuálnych foriem a koncepčných zdrojov.

Podtitul Techno ed. priamo reaguje na kontext aktuálneho digitálneho sveta, ktorý nás bezprostredne obklopuje – sociálne siete, blogy, live streamy, virtuálne prehliadky expozícií, inteligentné domácnosti, novodobé influencerstvo, smartfóny, umelá inteligencia či technologizácia umenia.

Výstava Anything Goes pt. 2.: Techno ed. zdôrazňuje okrem príbuzného prístupu k tvorbe aj silnú dystopickú a postapokalyptickú atmosféru, ktorá sa rozpína po celom galerijnom prostredí. Akcelerácia pocitov samoty, úzkostí, otázok prežitia, environmentálnej udržateľnosti, alternatívnych prístupov k životu či budúcnosti ľudstva sa vzhľadom na aktuálne spoločensko-politické dianie a udalosti v postkoronovom svete výrazne zosilňuje. Zdá sa totiž, že je naozaj všetko možné.

www.whiteweiss.com

The international exhibition project Anything Goes pt. 2.: Techno ed. is a continuing exploration of current artistic strategies inside Central Europe. The conception targets principles of deformation in form and idea and de(/re)construction with characteristic overlapping of varying visual forms and conceptual sources.

 

The sub-title Techno ed. is a direct response to the context of the current digital world that immediately surrounds us – social networks, blogs, live streams, virtual viewings of expositions, intelligent homes, modern-day influencing, smart phones, artificial intelligence and the technologization of art.

 

The Anything Goes pt. 2.: Techno ed. exhibition emphasizes, in addition to related approaches to working, a powerfully dystopian and post-apocalyptic atmosphere stretching throughout the gallery environment. Accelerating feelings of aloneness, anxiety, questions of surviving, environmental sustainability, alternative approaches to life and the future of humanity – all this, in regard to current socio-political occurrences and events in the post-Corona world, is growing markedly stronger. Indeed, it seems that truly anything goes.

www.whiteweiss.com

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Michal Stolárik galéria: white & weiss gallery účinkuje: Michal Stolárik kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Alexander Šípka publikované: 02.10.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Michal Stolárik gallery: white & weiss gallery with: Michal Stolárik camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Alexander Šípka published: 02.10.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO