Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1216" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
UNTITLED
UNTITLED
umelec: Emília Rigová
artist: Emília Rigová

Emília Rigová študovala sochárstvo, ale výraznejšie sa presadila v multimediálnych rámcoch súčasného umenia. Dnes sa už celkom fluidne pohybuje medzi médiami, zapája charakteristickú autorskú performanciu, ktorú dokumentuje a následne inscenuje v nových súvislostiach. Jej výstavy a diela sú spravidla viacvrstvové, odrážajú sa od osobnej identity autorky ako ženy, Rómky, feministky, vzdelanej intelektuálky a aktivistky, a gradujú často v oblasti dejín, kolektívnej pamäte a osobitne archeológie rómskej kultúry.

www.emiliarigova.com

Emília Rigová studied sculpture but she succeeded in multimedia genres of contemporary art. Today, she fluidly moves between media, documents her characteristic artist performances and stages them in new contexts. Her exhibitions and artworks are usually multi-layered and they reflect her personal indentity as a woman, a Romani person, a feminist, an educated intellectual and activist. Her artworks often present topics of history, the collective memory, and separately the archeology of the Romani culture.

www.emiliarigova.com

 
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO