Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1143" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Príprava ~ zasievanie
Grounding ~ Seeding
kategória: Reporty kurátori/ky: Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu galéria: tranzit.sk účinkuje: Judit Angel kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Alexander Šípka publikované: 06.06.2022 Zdieľať
Embed

Umelci a umelkyne zastúpení na tejto výstave zdieľajú poznanie predkov, postupy založené na vzťahu so zemou, feministické iniciatívy a úvahy o commoningu, teda spoločnom zdieľaní zdrojov, evokujú pocit previazanosti, vzájomnosti, zodpovednosti a starostlivosti o našu spoločnú budúcnosť a budúcnosť ďalších generácií. Pritom vychádzajú z dekoloniálnych perspektív a/lebo zo skúsenosti pôvodných národov, stavajú na dedičstve sociálnych a emancipačných hnutí. Navrhujú potrebnú systémovú a štrukturálnu zmenu rôznorodými spôsobmi, z vlastných situovaných pozícií, odsudzujú a poeticky prevracajú účinky prebiehajúcich procesov vymazávania, útlaku a ničenia, podnecujú ku kritickému prístupu a preorientovávajú našu vnímavosť na gestá nápravy, politiku starostlivosti a príklady sebestačných mikroekonomík.

Prostredníctvom svojich diel a poetiky vyzývajú umelci a umelkyne na ukončenie ťažby a komodifikácie života. Utvárajú víziu nového, odlišného vzťahu k prírodnému svetu a spoločnosti tým, že sprostredkúvajú silu snov, obradov a starých i nových rituálov. Predkladajú svoju duchovnú a politickú skúsenosť za svet, do ktorého sa zmestia mnohé svety.

www.sk.tranzit.org

Sharing ancestral knowledge, land-based practices, feminist initiatives, and reflections around commoning, evoking a sense of interrelatedness, reciprocity, response-ability, care for our shared future and that of the next generations – the artists featured in the exhibition are driven from within decolonial perspectives and/or Indigenous experiences, building on the legacy of social and emancipatory movements. Suggesting a necessary systemic and structural change, in multiple ways and from their situated positions, the artists denounce and poetically reverse the effects of the ongoing processes of erasure, abuse and destruction. Instead, they encourage a critique and reorientation of our sensibilities towards gestures of repair, the politics of care and examples of self-sufficient micro-economies. Through their works and poetics, the artists call for an end to extraction and the commodification of life. They envision a new, different relationship to the natural world and to society by conveying the potency of dreams, ceremonies, and old and new rituals. They transmit their spiritual and political experience for a world in which many worlds can fit. www.sk.tranzit.org

 
kategória: Reporty kurátori/ky: Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu galéria: tranzit.sk účinkuje: Judit Angel kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Alexander Šípka publikované: 06.06.2022 Zdieľať   Embed
category: Reports curators: Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu gallery: tranzit.sk with: Judit Angel camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Alexander Šípka published: 06.06.2022 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO