Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1195" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
EXCITABLE BOY, THEY ALL SAID
EXCITABLE BOY, THEY ALL SAID
umelec: Roman Bicek
artist: Roman Bicek

Roman Bicek sa vo svojej tvorbe zaoberá predovšetkým maľbou, kresbou a kolážou. Výjavy z každodenného života kombinuje s obrazmi z médií, pri ktorých dochádza k vytrhnutiu z pôvodného kontextu a získavaniu nových súvislostí a naratívu. Jeho umenie komentuje problémy prítomné v našom sociálno-politickom diskurze. Používa rôzne médiá, ako je kresba, maľba a koláž na amplifikáciu jeho procesu kritického myslenia. Kombinovaním protikladných prvkov v jeho tvorbe, ako napríklad krásy a surovosti alebo remeselnej zručnosti a expresivity, sa snaží divákov zneistiť a vtiahnuť ich do nepreskúmaných teritórií.

www.gjk.sk

Roman Bicek focuses mainly on painting, drawing, and collages. He combines images from everyday life with images from mass media that are ruptured from their original context and they form new connections and narratives. His artwork comments on the problems that are present in our social and political discourse. He works with various types of media, such as drawings, paintings, and pastiche to amplify his process of critical thinking. Roman is trying to put the audience into uncertainty and pull them into undiscovered territories with his tendency to combine contradicting elements in his artwork. These elements include beauty and rawness, or crafting skills with expressiveness.

www.gjk.sk

 
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO