Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=932" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Data sanitary day
Data sanitary day
kategória: Reporty kurátori/ky: Anton Čierny, Jaro Kyša galéria: HotDock project space účinkujú: Anton Čierny, Jaro Kyša kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 13.05.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curators: Anton Čierny, Jaro Kyša gallery: HotDock project space with: Anton Čierny, Jaro Kyša camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 13.05.2021 Share
Embed

Hajkovanie na dátových chodníkoch bol dvojročný projekt ateliéru priestorových komunikácií, Vysokej školy výtvarných umení a umelecké výstupy študentov a ich pedagógov, ktoré vznikli počas troch workshopov v Belehrade, Jeruzaleme a vo Vysokých Tatrách.

Srbský Belehrad prechádza transformáciou, vyrovnáva sa s povojnovou traumou a podľa pedagógov sa kultúrne nachádza niekde na pomedzí východnej a západnej Európy. Jeruzalem zas ponúkol študentom priestor pochopiť kontext dvetisícročnej kresťanskej kultúry v krajine, kde súperia tri náboženské koncepty a je prítomný neustály politický a vojnový konflikt. Obe miesta stelesňujú hmatateľné rozpory, podnetné na umeleckú reflexiu. Druhou líniou vymedzujúcou umelecké bádanie bola téma zbierania a využitia dát. Téma, ktorá sa premietla do názvu Hajkovanie na dátových chodníkoch sa na jednej strane orientuje na digitálne prostredie a kontrolu, ktorej človek v tomto priestore často i nevedomky podlieha. Forma hajkovania, teda turistiky či prechádzky, chcela byť výskumom nielen digitálneho prostredia, ale i mediálneho a fyzického priestoru.

„Hiking on the Data Trails“ was a two-year-long project of the studio of spatial communications of the Academy of Fine Arts and its students and teachers. These artistic outputs were created during workshops in Belgrade, Jerusalem, and the High Tatras.

Serbia’s Belgrade is going through a transformation, it is dealing with post-war trauma and according to pedagogues, it is culturally somewhere on the border between Eastern and Western Europe. Jerusalem offered students an opportunity to understand the context of two-thousand-year-old Christian culture in a country, where three religious concepts meet and still create apolitical and religious conflicts.  Both places embody tangible conflicts, stimulating an artistic reflection. The second line defining the artistic research was the theme of data collection and usage. A topic, which reflects in the name “Hiking on the Data Trails ” by focusing on the digital space and its control, which may influence us, often unknowingly.  This form of hiking, or tourism or walking, was not only a study of the virtual space but also the medial and physical space.

 
kategória: Reporty kurátori/ky: Anton Čierny, Jaro Kyša galéria: HotDock project space účinkujú: Anton Čierny, Jaro Kyša kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 13.05.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curators: Anton Čierny, Jaro Kyša gallery: HotDock project space with: Anton Čierny, Jaro Kyša camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 13.05.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO