Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=109" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Cena Oskára Čepána 2018 - Emília Rigová
Oskár Čepan Award 2018 - Emília Rigová
umelec: Emília Rigová
artist: Emília Rigová
kategória: Profily účinkuje: Emília Rigová kamera: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť zvuk: Kata Mach strih: Kata Mach interview: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť preklad: Kata Mach publikované: 07.10.2018 Zdieľať
Embed
category: Profiles with: Emília Rigová camera: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť sound: Kata Mach editing: Kata Mach interview: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť translation: Kata Mach published: 07.10.2018 Share
Embed

Emília Rigová sa vo vizuálne špecifických inštaláciách, performance a grafických dielach kriticky a angažovane zaoberá sociálnymi stereotypmi a politikou tela a rodu. S pochopením si všíma sociálne a etnické skupiny, ktoré boli v minulosti marginalizované a vymazávané z kolektívnej pamäti, venuje sa najmä prítomnosti a konštrukcii rómskej identity.

Emília Rigová (1980, Trnava) absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici, doktorandský titul získala u doc. Juraja Saparu, akad. soch. Zúčastnila sa rezidenčných pobytov v MuseumQuartier vo Viedni, v Czarna Gora v Poľsku či na Visegrad Artist Residency Program v Budapešti. Vystavovala na skupinových výstavách v Kai Dikas Gallery v Berlíne, v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, či v Moravské galerii v Brne. Zo samostatných výstav uplynulého obdobia spomeňme Lost Identity v Q21 vo Viedni (2018), (out of) the deadlock v Gallery8 v Budapešti alebo Archetyp Pra Bari v Českom centre v Prahe (obe 2016.) Žije v Banskej Bystrici.

http://emiliarigova.com

Emília Rigová deals with topics of social stereotypes and politics of body and gender in her visually characteristic installations, performances and graphical works. She particularly focuses on formerly marginalized social and ethnic groups erased from collective memory, mostly on presence and construction of Roma identity.

Emília Rigová (1980, Trnava) absolved Academy of Arts in Banská Bystrica and earned her PhD degreee in the studio of Juraj Sapara. She attended residencies in MuseumQuartier in Vienna, in Czarna Gora in Poland and on Visegrad Artist Residency Program in Budapest. She exhibited in Kai Dikas Gallery in Berlin, in Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem, or in Moravian gallery in Brno. Her recent solo exhibitions include Lost Identity in Q21 in Vienna (2018), (out of) the deadlock in Gallery8 in Budapest or Archetyp Pra Bari in Czech centre in Prague (both 2016.) She lives and works in Banská Bystrica.

http://emiliarigova.com

 
kategória: Profily účinkuje: Emília Rigová kamera: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť zvuk: Kata Mach strih: Kata Mach interview: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť preklad: Kata Mach publikované: 07.10.2018 Zdieľať   Embed
category: Profiles with: Emília Rigová camera: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť sound: Kata Mach editing: Kata Mach interview: Kata Mach, Tomáš Storkie Kmeť translation: Kata Mach published: 07.10.2018 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO