Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1246" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
WHAT YOU SAW LEAKING THROUGH THE FLOOR
WHAT YOU SAW LEAKING THROUGH THE FLOOR
kategória: Reporty kurátor/ka: Paula Ďurinová galéria: ACUD Galerie Berlin kamera: Paula Ďurinová zvuk: Paula Ďurinová strih: Paula Ďurinová interview: Paula Ďurinová preklad: Alexander Šípka publikované: 17.11.2023 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Paula Ďurinová gallery: ACUD Galerie Berlin with: camera: Paula Ďurinová sound: Paula Ďurinová editing: Paula Ďurinová interview: Paula Ďurinová translation: Alexander Šípka published: 17.11.2023 Share
Embed

Toto miesto si pamätám. Zvyklo existovať, viem, že som stála priamo tu.

Nachádzame sa v medzipriestore. V neurčenom čase, pravdepodobne nedávnom. V okamihu svetov, ktoré sú na pokraji zrútenia alebo sa možno už zrútili - a od ich rozpadu premýšľajú zúčastnení umelci*kyne o svetoch, ktoré by ich mohli nahradiť. Pre nové však stále nesú staré - artefakty minulosti. Artefakty skúseností pretvárajú už existujúce scény v novom špekulatívnom univerze a nesú sa v prenesenej podobe - zobrazujú ich časovú, tekutú, digitálnu, materiálnu alebo zvukovú formu.

Diela Lenky Adamcovej, Luki Essender, Dominika Styka a Veroniky Žilinskej vychádzajú z osobných zážitkov, spomienok alebo reálnych situácií. Ich tvorba reaguje na naliehavú potrebu nájsť bezpečný priestor, existovať v rámci súčasných zaužívaných mechanizmov, ktoré sa menia len veľmi pomaly. Skupinová výstava what saw leaking through the floor premieňa galerijný priestor na prechod medzi vonkajším a vnútorným, pričom nás berie na osobnú cestu toho, čo môže, alebo nemusí po tomto kolapse vyvstať.

Toto miesto existuje.

Ostávaš?

Text: kurátorka výstavy Paula Ďurinová

www.acudmachtneu.de

There is something I remember about this place. It used to exist, I remember standing right there.

Located in the in-between space. Time unspecified, most likely very recent. In a moment of worlds that are on the verge of collapse or perhaps have already collapsed – and since their breakdown, the participating artists think of worlds that could replace them. But for the new they still carry the old – the artefacts of the past. Artefacts of experiences reshape pre-existing scenes in a new speculative universe and are carried in a reimagined form – displaying their temporal, fluid, digital, material or sonic form.

The works of Lenka Adamcová, Luki Essender, Dominik Styk and Veronika Žilinská rise from personal experiences, memories or real-life situations. Their work stems from the most urgent need to find a safe space, to exist within the current established mechanisms that change only very slowly. The group exhibition what you saw leaking through the floor transforms the gallery space into a transition between the external and the internal, taking us on a personal journey of what may, or may not, emerge after this collapse.

This room exists.

Are you staying?

text: Paula Ďurinová

www.acudmachtneu.de

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Paula Ďurinová galéria: ACUD Galerie Berlin kamera: Paula Ďurinová zvuk: Paula Ďurinová strih: Paula Ďurinová interview: Paula Ďurinová preklad: Alexander Šípka publikované: 17.11.2023 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Paula Ďurinová gallery: ACUD Galerie Berlin with: camera: Paula Ďurinová sound: Paula Ďurinová editing: Paula Ďurinová interview: Paula Ďurinová translation: Alexander Šípka published: 17.11.2023 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO