Reporty / Sú dané: park fontána…

Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc. Projekt pracuje s imaginatívnou apropriáciou diel z obdobia 60-80tych rokov minulého storočia a ich reinterpretáciu, či rekonštrukciu v nových súvislostiach.

Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc

Reports / They are given: a park, a fountain...

The exhibition project entitled They are given: a park, a fountain, has a specific goal, to bring a new interpretive view of the past of art in the public space of Košice. The project works with imaginative appropriation of works from the period of 60-80 years of the last century and their reinterpretation or reconstruction in new contexts.

The exhibition project entitled They are given: a park, a fountain, has a specific goal, to bring a new interpretive view of the past of art in the public space of Košice.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports Videoart Videoart