Reporty / Going inside

Aktuálny cyklus Mateja Fabiana prináša pozoruhodný vizuálny súbor, podmienený nielen (maliarskym) nutkaním vystúpiť z formátu do priestoru, ale aj pokusom reflektovať aktuálny takmer celospoločneský posun od rácia k mystike (či skôr k nerozumu). Kým v minulosti bola Fabianova tvorba ovplyvnená trash DIY estetikou, v dnešnej extrémnej situácii ponúka prekvapivo intímny obrat a metódu do it yourself skôr v ideovej ako vo formálnej rovine.

Aktuálny cyklus Mateja Fabiana prináša pozoruhodný vizuálny súbor, podmienený nielen (maliarskym) nutkaním vystúpiť z formátu do priestoru, ale aj pokusom reflektovať aktuálny takmer celospoločneský posun od rácia k mystike (či skôr k nerozumu).

Reports / Going inside

The current cycle by Matej Fabian brings a spectacular visual collection conditioned not only by (painter’s) need to escape into a spatial format, but also an attempt to reflect the current social move from rationality to mysticism (or to „uncommon sense“). In the past, Fabian’s work was influenced by trash DIY esthetics, in the current extreme situation it offers a surprisingly intimate turn; with the do-it-yourself method applied more in the ideal than formal way.

The current cycle by Matej Fabian brings a spectacular visual collection conditioned not only by (painter’s) need to escape into a spatial format, but also an attempt to reflect the current social move from rationality to mysticism (or to „uncommon sense“

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports