Reporty / Chovateľ. Ríša vtákov

Petra Feriancová pozýva návštevníka k analýze antropocentrického modelu sveta prostredníctvom pozorovania fascinujúcich prírodných javov v kombinácii vedeckých a kultúrno-historických scenárov. Zaoberá sa technológiou reprodukcie po stránke fotografickej post-expozície, ale zároveň aj reprodukciou ako hybnou silou evolúcie druhov.

Petra Feriancová pozýva návštevníka k analýze antropocentrického modelu sveta prostredníctvom pozorovania fascinujúcich prírodných javov v kombinácii vedeckých a kultúrno-historických scenárov.

Reports / Breeder. The realm of birds.

Petra Feriancová invites the visitors to the analysis of an anthropocentric world model via spectating fascinating natural phenomena in a combination of scientific and culture-historical scenarios. She focuses on the technology of photographic post-exposition reproduction but also the reproduction as the moving force of genus evolution.

Petra Feriancová invites the visitors to the analysis of an anthropocentric world model via spectating fascinating natural phenomena in a combination of scientific and culture-historical scenarios.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports