Profily / Ján Gašparovič

Ján Gašparovič vo svojich prácach systematicky skúma zvuk, svetlo, priestor, a rôzne biologické, chemické alebo fyzikálne procesy. Hlavné ťažisko však stále zostáva na prácach úzko prepojených s vedeckými poznatkami.

Ján Gašparovič vo svojich prácach systematicky skúma zvuk, svetlo, priestor, a rôzne biologické, chemické alebo fyzikálne procesy.

Profiles / Ján Gašparovič

Ján Gašparovič systematically studies sound, light, space, and other biological, chemical, or physical processes. The main point of his works remains tightly bound to scientific knowledge.

Ján Gašparovič systematically studies sound, light, space, and other biological, chemical, or physical processes.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS