Reporty / Camouflage

Roman Ondak je umelcom s dobrým inštinktom a vycibrenou pozorovacou schopnosťou pre všedné veci. Od samého počiatku s divákom/divákmi počíta, pohráva sa s percepciou, stereotypmi myslenia, konvenciami, hranicami, obmedzeniami a aj zákazmi.

Roman Ondak je umelcom s dobrým inštinktom a vycibrenou pozorovacou schopnosťou pre všedné veci.

Reports / Camouflage

Roman Ondak is an artist with good instinct and a refined observational skill for the ordinary. He trusts in the audience and plays with perception, thinking stereotypes, conventions, borders, restrictions, and bans.

Roman Ondak is an artist with good instinct and a refined observational skill for the ordinary.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports