Reporty / Anything goes pt. 2 – Techno edition

Medzinárodný výstavný projekt pokračuje v skúmaní aktuálnych umeleckých stratégií v stredoeurópskom priestore. Podtitul Techno ed. priamo reaguje na kontext aktuálneho digitálneho sveta, ktorý nás bezprostredne obklopuje – sociálne siete, blogy, live streamy, virtuálne prehliadky expozícií, inteligentné domácnosti, novodobé influencerstvo, smartfóny, umelá inteligencia či technologizácia umenia.

Medzinárodný výstavný projekt pokračuje v skúmaní aktuálnych umeleckých stratégií v stredoeurópskom priestore.

Reports / Anything goes pt. 2 - Techno edition

The international exhibition project is a continuing exploration of current artistic strategies inside Central Europe. The sub-title Techno ed. is a direct response to the context of the current digital world that immediately surrounds us – social networks, blogs, live streams, virtual viewings of expositions, intelligent homes, modern-day influencing, smart phones, artificial intelligence and the technologization of art.

The international exhibition project is a continuing exploration of current artistic strategies inside Central Europe.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS