Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=818" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Sú dané: park fontána...
They are given: a park, a fountain...
kategória: Reporty kurátor/ka: Peter Tajkov galéria: Východoslovenská Galéria účinkujú: Peter Tajkov, Samuel Velebný kamera: Boris Sirka zvuk: Boris Sirka strih: Boris Sirka interview: Boris Sirka preklad: Alexander Šípka publikované: 15.01.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Peter Tajkov gallery: Východoslovenská Galéria with: Peter Tajkov, Samuel Velebný camera: Boris Sirka sound: Boris Sirka editing: Boris Sirka interview: Boris Sirka translation: Alexander Šípka published: 15.01.2021 Share
Embed

Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc. Reaguje na oživený záujem generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. na snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochrany. Projekt pracuje s imaginatívnou apropriáciou diel z obdobia 60-80tych rokov minulého storočia a ich reinterpretáciu, či rekonštrukciu v nových súvislostiach.

Rovnako však prostredie mesta slúži ako inšpiračný model pre vytvorenie úplne nových vzťahov architektúry a voľného umenia. Toto autorské uchopenie nedávnej minulosti osciluje medzi polohami subjektívne prežívaného kontaktu s konkrétnym miestom, sochou, parkom a pod. až po širší objektivizujúci pohľad na výtvarne spravovanú mestskú krajinu v nových historicko-politických pomeroch mesta.

Výstava je výsledkom tvorivého dialógu voľných umelcov a architektov, predstavuje na mieru vytvorené diela, modely výsekov mestskej krajiny – sú akousi scénou pre transponovaný dialóg medzi človekom, sochou, budovou či parkom.

www.vsg.sk

The exhibition project entitled They are given: a park, a fountain, has a specific goal, to bring a new interpretive view of the past of art in the public space of Košice. It responds to the revived interest of the generation born after 1989 in this art, resp. efforts to recapture its quality and, ultimately, to protect it. The project works with imaginative appropriation of works from the period of 60-80 years of the last century and their reinterpretation or reconstruction in new contexts.

However, the environment of the city also serves as an inspirational model for creating completely new relationships between architecture and free art. This author’s grasp of the recent past oscillates between the positions of subjectively experienced contact with a specific place, statue, park, etc. to a broader objectifying view of the artistically administered urban landscape in the new historical and political conditions of the city.

The exhibition is the result of a creative dialogue between free artists and architects, it presents tailor-made works, models of sections of the urban landscape – they are a kind of stage for a transposed dialogue between a person, a statue, a building or a park.

www.vsg.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Peter Tajkov galéria: Východoslovenská Galéria účinkujú: Peter Tajkov, Samuel Velebný kamera: Boris Sirka zvuk: Boris Sirka strih: Boris Sirka interview: Boris Sirka preklad: Alexander Šípka publikované: 15.01.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Peter Tajkov gallery: Východoslovenská Galéria with: Peter Tajkov, Samuel Velebný camera: Boris Sirka sound: Boris Sirka editing: Boris Sirka interview: Boris Sirka translation: Alexander Šípka published: 15.01.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO