Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=636" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Future perfect simple continuous
Future perfect simple continuous
kategória: Reporty kurátor/ka: Gabriela Smetanová galéria: Slovenské národné múzeum účinkuje: Gabriela Smetanová kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 17.07.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Gabriela Smetanová gallery: Slovenské národné múzeum with: Gabriela Smetanová camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 17.07.2020 Share
Embed

Súčasná dioráma. Sitespecific inštalácia v priestoroch Slovenského národného múzea je kolektívnym výsledkom a pokračovaním minuloročnej série výstav Podkrovie v Galérii mesta Bratislava.

Súčasnosť je existujúca, dejúca sa teraz. Súčasnosť je bytie spolu v jednom čase, dočasne. (Intenzívna spoločnosť dočasného prežívania). Dočasnosť je súčasným pohľadom k budúcnosti, „nová budúcnosť“. Vo fáze po neomuzeálnom období sa muzejným stáva človek sám, ako globálny superpredátor, invazívny druh,
znakom, symbolom minulosti. Entita existujúca v inštitúcii odkazujúca sama na seba, satisfakcia.

www.snm.sk

Contemporary diorama. Site-specific installation in the space of Slovak natural history museum is the outcome of a collective and a continuation of last year’s series of exhibitions Podkrovie (Mansard) in the City Gallery of Bratislava.

The present exists, it’s happening right now. The present is being together in one time, temporarily. (Intense company of temporary surviving). Temporary is a contemporary view of the future, “the new future”. In the phase after the neo-museum period, the human himself becomes a museum piece as a global super predator, invasive species,  as a mark or a symbol of the past. An entity that exists within an institution, referring to itself, satisfaction.

www.snm.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Gabriela Smetanová galéria: Slovenské národné múzeum účinkuje: Gabriela Smetanová kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 17.07.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Gabriela Smetanová gallery: Slovenské národné múzeum with: Gabriela Smetanová camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 17.07.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO