Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1288" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila
THE FIRST MUSEUM OF INTERMEDIA III / Gentle Force

V treťom pokračovaní projektu expozície Prvé múzeum intermédií III – Nežná sila galéria predstaví diela ktoré získala do svojej zbierky v rokoch 2010 – 2019.

Koncepcia expozície sa sústreďuje na diela, ktoré reagujú na problematiku rodu (gendru) a príslušné rodové otázky reflektované formami mediálneho umenia a intermédií po polovici 90. rokov a ťažiskovo z nasledujúcej dekády. Kolekcia predstavuje diela, ktoré rodovo podmieneným spôsobom artikulujú telesnosť, tiež aspekt súkromia – v škále od introvertného vyjadrenia až po radikálne sfarbený jazyk. I keď kolekcia pozostáva z menšieho počtu diel (vzhľadom na priestorové možnosti expozície), v základných rysoch komunikuje pohľady žien výtvarníčok a muža výtvarníka – nielen ako ich (symbolického) protipólu, na delenie rolí pohlaví, problematiku tohto tradičného rámca, jeho prekračovanie, diela sa tiež zaoberajú pozíciou ženy/umelkyne v sfére výtvarného umenia. Divákovi sa tak ponúka (samozrejme s vedomím len čiastkového záberu) referencia o podobách, nuansách v diskurzoch postfeminizmu a feminizmu v slovenskom umení po roku 1990.

www.pgu.sk

The third continuation of the exposition Prvé múzeum intermédií III – Nežná sila (The first museum of intermedia III – Gentle Force) presents artworks acquired to the collection between 2010 – 2019.

The concept of the current exposition focuses on artworks that react to the gender and accompanying gender-related questions reflected upon by forms of medial art and intermedia from the 90s, and partially from the following decade. The collection presents artworks that articulate physicality and the aspect of privacy from a gender-oriented perspective in the scale from introverted expressions to radically colored language. Even though the collection consists of a smaller number of artworks due to the constrictions caused by the space, the essential outlines of the art communicate female points of view created by mostly female artists, and one male artist as a symbolic opposite. Other topics include the division of gender roles, the problems of this traditional boundary, crossing the boundary, and the role of a female/female artist in the world of art. The visitor gets to see a reference of the forms and nuances in the discourse of postfeminism and feminism in Slovak art after 1990.

www.pgu.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Mira Sikorová-Putišová galéria: Považská galéria umenia v Žiline účinkuje: Mira Sikorová-Putišová kamera: Juraj Ondráš zvuk: Juraj Ondráš strih: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš preklad: Alexander Šípka publikované: 15.12.2023 Zdieľať   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO