Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=123" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
From Sea to Sea
From Sea to Sea
kategória: Reporty kurátor/ka: Lýdia Pribišová galéria: Galéria HIT účinkuje: Nikolay Karabinovych kamera: Matúš Pisarčík zvuk: Matúš Pisarčík strih: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík publikované: 24.10.2019 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Lýdia Pribišová gallery: Galéria HIT with: Nikolay Karabinovych camera: Matúš Pisarčík sound: Matúš Pisarčík editing: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík published: 24.10.2019 Share
Embed

Nikolay Karabinovych vo svojom diele spochybňuje kategórie miesta a času. Skúma premenlivé identity post-socialistickej východnej Európy, nový nacionalizmus a protiklady historických naratívov.

Významnou súčasťou jeho tvorby je práca so zvukom. Vytvára si hudobný archív, ktorý je chápaný ako významný antropologický zdroj. Často spolupracuje s hudobníkmi a divadlom. Prostredníctvom analytickej, konceptuálnej alebo intervencionistickej taktiky, sa obvykle odkláňa od historického výskumu a prístupu ku kolektívnej a osobnej pamäti. Dva z jeho projektov prezentovaných v Galérii HIT sú založené na tragickej histórii umelcovej rodiny, ako svedectve prepojenia individuálnej histórie s tou globálnou. Obidva príbehy sú o utláčaní menšín a brutálnom zásahu hegemonických síl. Názov výstavy, From Sea to Sea (Od mora k moru), odkazuje na hegemonické predstavy minulých čias, ktoré sú prítomné v populárnych balkánskych piesňach v Srbsku, Turecku a Bulharsku aj v iných krajinách ako pozostatok snov o veľkom národnom impériu.

Nikolay Karabinovych sa narodil v Odese na Ukrajine v roku 1988, žije v Gente v Belgicku a študuje na HISK Higher Institute for Fine Arts (Vyššia škola výtvarných umení). Vybrané samostatné výstavy: 2019: Сabinet of Neue Judische Kunst (Kabinet nového židovského umenia), Noch, Odesa, Ukrajina; It seemed that something would happen (Zdalo sa, že sa niečo stane), Múzeum moderného umenia, Odesa, Ukrajina. Vybrané skupinové výstavy: 2019: Spring (Summer, Fall, Autumn) of Nations, BWA, Tarnow, Poľsko; Ain’t nobody’s business (Nie je to nikoho vec), PinchukArtCentre, Kyjev, Ukrajina. 2018: The Human Condition (Ľudský stav), Jewish Museum and Tolerance Center (Židovské múzeum a centrum tolerancie), Moskva, Rusko; Learning From a Good Neighbour 1918-2018 (Poučenie od dobrého suseda), Pasinger-fabrik, Mníchov, Nemecko. Bol členom kurátorského tímu na 5. Bienále Odesa.

www.galeriahit.com
www.karabinovych.com

In his practice, Nikolay Karabinovych questions the categories of place and time. He examines the fluid identities of post-socialist Eastern Europe, new nationalisms and contradictions of historical narratives.

A significant part of his practice comprises working with sound. He has been developing a music archive, understood as an important anthropological source. He often collaborates with musicians and theatre. Through analytical, conceptual or interventionist tactics, he usually departs from the historical research and approach to collective and personal memory. Two of his projects presented in Hit Gallery are based on the tragic history of the artist’s family, testimonies as to how the individual history is intertwined with the global one. Both these stories are about oppression of the minorities and brutal intervention of the hegemonic forces. The title of the show, From Sea to Sea, refers to the old time hegemonic ideas, which are present in popular Balkan songs in Serbia, Turkey and Bulgaria and other counties as a residuum of dreams of a big national empire.

Nikolay Karabinovych was born in Odessa, Ukraine in 1988, he lives in Gent, Belgium, studying at HISK Higher Institute for Fine Arts. Selected solo shows: 2019: Сabinet of Neue Judische Kunst, Noch, Odessa, Ukraine; It seemed that something would happen, Museum of Modern Art, Odessa, Ukraine. Selected group shows: 2019: Spring (Summer, Fall, Autumn) of Nations, BWA, Tarnow, Poland; Ain’t nobody’s business, PinchukArtCentre, Kyiv, Ukraine; 2018: The Human Condition, Jewish Museum and Tolerance Center, Moscow,Russia: Learning From a Good Neighbour 1918-2018, Pasinger-fabrik, Munich, Germany. He was a part of curatorial team at 5th Odessa Biennial.

www.galeriahit.com
www.karabinovych.com

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Lýdia Pribišová galéria: Galéria HIT účinkuje: Nikolay Karabinovych kamera: Matúš Pisarčík zvuk: Matúš Pisarčík strih: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík publikované: 24.10.2019 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Lýdia Pribišová gallery: Galéria HIT with: Nikolay Karabinovych camera: Matúš Pisarčík sound: Matúš Pisarčík editing: Matúš Pisarčík interview: Matúš Pisarčík published: 24.10.2019 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO