Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=805" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
NASUTI - Attack Decay Sustain Release
NASUTI - Attack Decay Sustain Release
kategória: Reporty kurátor/ka: Diana Klepoch Majdáková galéria: Nová Cvernovka účinkuje: Diana Klepoch Majdáková kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 18.12.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Diana Klepoch Majdáková gallery: Nová Cvernovka with: Diana Klepoch Majdáková camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 18.12.2020 Share
Embed

Výstavný projekt Attack Decay Sustain Release vzniká pre festival NASUTI v Novej Cvernovke reagujúc na jeho tohtoročnú hlavnú tému “degrowth”.  

Pojem prevzatý zo syntetickej hudobnej produkcie opisuje dynamický priebeh zvuku a je symbolickou paralelou organického životného cyklu, ktorý môže (ale aj nemusí) byť odpoveďou na súčasné dianie pravdepodobne smerujúce k civilizačnému kolapsu.

Na výstave pracujú Amalia Roxana Filip, Jan Nálepa, Boris Vitázek a Gabriela Zigová pod kurátorským vedením Diany Klepoch Majdákovej. Ide o site-specific výstavný projekt, environment pozostávajúci z objektov a zvukovo-svetelných inštalácií.

Zámerom je vytvoriť autonómne, v čase sa vyvíjajúce prostredie, situáciu spájajúcu prírodné s umelým, zvuk s vizuálnym vnemom, organické procesy s technologickými, motív deštrukcie s opätovným vznikom, senzuálny zážitok so spracovaním a prijatím vedeckých faktov.

V projekte narábame s princípom zrovnoprávnenia všetkých súčastí organických i anorganických procesov a ich zlúčenie do jedného nekonečného cyklu, v ktorom na konci dominantný prvok zaniká a dáva tak priestor novému. Motív, ktorý môže byť pre človeka a jeho éru rovnako zničujúci, ako oslobodzujúci.

www.novacvernovka.eu

The exhibition project Attack Decay Sustain Release was created for the NASUTI festival in Nová Cvernovka as a reaction to this year’s main topic – degrowth.

 
A concept taken over from synth music production describes a dynamic flow of sound that’s a symbolic parallel of the organic life cycle that can (but doesn’t have to) be an answer to current events that probably lead to the collapse of civilization as we know it. Amalia Roxana Filip, Jan Nálepa, Boris Vitázek, and Gabriela Zigová work under the curatorship of Diana Klepoch Majdáková. It’s a site-specific exhibition project, an environment compiled of objects and sound-and-light installations.
 

The focus is to create an autonomous environment that evolves in time, a situation which connects the natural with the artificial, sound with visual sensation, organic and technological processes, a motive of destruction with rebirth, sensual experience with the use and acceptance of scientific facts. The project works with the principle of equalization for all parts of organic and inorganic processes and their merge into one infinite cycle with a dominant element that fades away and gives space for something new. A motive that can be both destructive but also liberating for a human and their era.

www.novacvernovka.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Diana Klepoch Majdáková galéria: Nová Cvernovka účinkuje: Diana Klepoch Majdáková kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 18.12.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Diana Klepoch Majdáková gallery: Nová Cvernovka with: Diana Klepoch Majdáková camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 18.12.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO