Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=120" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Sondy
Probes
kategória: Reporty kurátor/ka: Zdeno Kolesár galéria: Galéria Medium účinkuje: Marián Laššák kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Paľo Fabuš publikované: 13.10.2019 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Zdeno Kolesár gallery: Galéria Medium with: Marián Laššák camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Paľo Fabuš published: 13.10.2019 Share
Embed

Súborom Sondy nadväzuje Marián Laššák na predchádzajúce práce tematizujúce presahy dizajnu a architektúry. Aktuálna kolekcia prehlbuje napätie medzi realitou a ilúziou, medzi dvoma a troma dimenziami, medzi reálnou funkčnosťou a sémantickými akcentami.

Sondy evokujú súvislosti s archeologickým či reštaurátorským odkrývaním historických vrstiev. Možno ich vnímať ako abstrahované obrazy času, ale aj konkrétne odkazy k našej minulosti s ostalgickým nádychom. Ponúkajú kontrast svietiacich plôch a fotografických reprodukcií starostlivo vyberaných detailov reálnych industriálnych a privátnych interiérov nedávnej histórie realizovaných v spolupráci s fotografom Markom Horbanom. Citujú olejové nátery stien, farebné linky vymedzujúce maľované plochy, sokle a vápenné omietky vo fabrikách a v školách, aj valčekové vzory, ktoré kedysi zvládal každý samouk-dekoratér pri zveľaďovaní domáceho príbytku. Nabádajú k úsmevu, k úvahám o našej našej reálnosocialistickej minulosti a konzumnej súčasnosti, ale aj k zamysleniu sa nad nezadržateľnosťou plynutia času.

www.vsvu.sk/galeria-medium
www.marianlassak.com

In his Probes series, Marián Laššák draws on his previous work thematising design and architecture. The new collection of artworks deepens the tension between reality and illusion, between two and three dimensions, between the real functionality and semantic accents.

Probes series evoke the idea of archaeological or restorative uncovering of historical layers. One can perceive them as abstracted images of time but also as concrete links to our past with Ostalgic tone. They offer a contrast of shining surfaces and photographic reproductions or carefully selected details of real industrial and private interiors of the recent past realised in collaboration with the photographer Marek Horban. They take as the point of reference the oil coating of walls, colourful lines delineating the painted surfaces, pedestals and plastering in factories and in schools, but also wallpaper designs that used to be mastered by any self-taught person decorating her home back in the day. They inspire fun and reflection on our real-socialist past and consumer society but also on the irreversible flow of time.

ww.vsvu.sk/galeria-medium
www.marianlassak.com

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Zdeno Kolesár galéria: Galéria Medium účinkuje: Marián Laššák kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Paľo Fabuš publikované: 13.10.2019 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Zdeno Kolesár gallery: Galéria Medium with: Marián Laššák camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Paľo Fabuš published: 13.10.2019 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO