Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=991" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Kvitnúca čerešňa, neurčité oblaky
Blooming cherry, indefinite clouds
kategória: Reporty kurátor/ka: Petra Housková galéria: Šopa Gallery účinkuje: Svetlana Fialová kamera: Boris Sirka zvuk: Boris Sirka strih: Boris Sirka interview: Boris Sirka preklad: Alexander Šípka publikované: 30.09.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Petra Housková gallery: Šopa Gallery with: Svetlana Fialová camera: Boris Sirka sound: Boris Sirka editing: Boris Sirka interview: Boris Sirka translation: Alexander Šípka published: 30.09.2021 Share
Embed

Svetlana Fialová dlhodobo a kontinuálne rozvíja prácu v médiu kresby, pričom sa snaží posúvať zaužívané hranice a dohady o jej vyčerpateľnosti. Na výstave s názvom Kvitnúca čerešňa, neurčité oblaky autorka prezentuje najnovšie diela so znakmi grafického experimentu, inšpirované rezidenčným pobytom v Tokiu a japonskou technikou drevorytu ‘ukiyo-e‘. Náhle a náhodné odhalenia na večné otázky o poslednom zmysle života rozvíja v typických, komplikovaných kompozíciách. Súbor mnohovrstevnatých drevorytov dopĺňajú menšie formáty dané jednoduchou, ale osobitou reliéfnou kresbou.

www.svefialova.blogspot.com

Svetlana Fialová has for a long term and continuously developed her work in the medium of drawing while trying to push the usual boundaries and speculations about its exhaustibility. At the exhibition entitled Blooming Cherry, Indefinite Clouds, the author presents the latest works with the features of a graphic experiment, inspired by a residency in Tokyo and the Japanese woodcut technique ‘ukiyo-e‘. She develops sudden and random revelations of eternal questions about the last meaning of life in typical, complicated compositions. The set of multi-layered woodcuts is complemented by smaller formats given by a simple but distinctive relief drawing.

www.svefialova.blogspot.com

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Petra Housková galéria: Šopa Gallery účinkuje: Svetlana Fialová kamera: Boris Sirka zvuk: Boris Sirka strih: Boris Sirka interview: Boris Sirka preklad: Alexander Šípka publikované: 30.09.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Petra Housková gallery: Šopa Gallery with: Svetlana Fialová camera: Boris Sirka sound: Boris Sirka editing: Boris Sirka interview: Boris Sirka translation: Alexander Šípka published: 30.09.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO