Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=736" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Antroporary
Antroporary
kategória: Reporty kurátor/ka: Michal Stolárik galéria: Galéria Jána Koniarka účinkuje: Michal Stolárik kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 30.10.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Michal Stolárik gallery: Galéria Jána Koniarka with: Michal Stolárik camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 30.10.2020 Share
Embed

Medzinárodný výstavný projekt Antroporary reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie, motívy a prvky v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v domácom a medzinárodnom prostredí. Záujem o témy spojené s človekom, jeho telesnosťou a figurálnym vyobrazením prirodzene vzišiel z atmosféry v spoločnosti, na ktorú priamo vplývajú politický systém, spoločenský tlak, médiá, hoaxy, sociálne siete či novodobé influencerstvá. Téma aktualizovaná o pocity zrodené z dôsledkov pandémie akceleruje urgentnú potrebu fyzického kontaktu a možnosti stretávania sa. Tie sa totiž prirodzene stali vzácnosťou.

www.gjk.sk

The international exhibition project Antroporary reacts to anthropocentric and anthropological tendencies, motives, and elements in contemporary artist generation works in both home and international environment. The interest in topics connected to a human, their physicality, and figural portrayal naturally came from the atmosphere in a current society influenced by politics, society’s pressure, media, hoaxes, social media, or new age influencers. The topic is updated by feelings birthed by the pandemic’s consequences, and it accelerates the urgent need for physical contact and the opportunity to meet. The opportunity to fulfill these needs has become scarce.

www.gjk.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Michal Stolárik galéria: Galéria Jána Koniarka účinkuje: Michal Stolárik kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 30.10.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Michal Stolárik gallery: Galéria Jána Koniarka with: Michal Stolárik camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 30.10.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO