Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=874" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Experiment 2. časť: Extenzívna situácia
Experiment part2.: The extensive situation
kategória: Reporty kurátori/ky: Beata Jablonská, Ján Kralovič, Jan Mlčoch galéria: Art Space Tranzit účinkuje: Ján Kralovič kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 12.02.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curators: Beata Jablonská, Ján Kralovič, Jan Mlčoch gallery: Art Space Tranzit with: Ján Kralovič camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 12.02.2021 Share
Embed

Extenzívna situácia je paralelným participatívnym projektom umelkýň a umelcov, ktorých diela interpretujú, ale aj aktualizujú odkaz Cyprichových myšlienok, jeho umeleckých a teoretických konceptov. Pre samotnú výstavu vznikli autorské diela a performatívne vystúpenia. Tie reaktualizujú zmysel tvorby, ktorá bola výrazne založená na spolupráci, na kolektívnom prenose alebo zdieľaní zážitku.

Katarína Hládeková sa vo videoanimácii Túlavé psy v revíri „estetickej rezervácie“ (2020) zaoberá Cyprichovými mimoumeleckými aktivitami, predovšetkým jeho záujmom o chov šľachtených plemien psov. Túto aktivitu chápe ako formu „akcie“, ku ktorej sa autor v osemdesiatych rokoch čoraz častejšie uchyľoval.

Teoretička a poetka Zuzana Husárová sa spolu s programátorom Ľubomírom Panákom dlhodobo venujú rôznym mediálnym projektom spadajúcim do kontextu elektronickej literatúry. Ich „digitálne dieťa“ Liza Gennart je experimentálny poetický projekt. Ide o meno neurónovej siete, ktorá generuje slovenskú poéziu. Pre výstavu vytvorila sedem textov pod názvom Kybernet, ktoré súvisia s Cyprichovým príspevkom Event One: Computer Arts Society.

Intermediálne zameraní výtvarníci Katarína Karafová a Michal Huštaty v spoločnom diele Čas slnka (2020) reaktivujú rovnomenný Cyprichov happening z roku 1969 v snahe o vytvorenie časopriestorového prieniku, konceptuálneho premostenia so súčasnosťou. Svetelný environment, meniaci intenzitou jasu atmosféru výstavného priestoru, je sprevádzaný audiokomentárom aktivujúcim obrazotvornosť diváčky/diváka.

Martin Toldy sa v performancii Altruizmus „kumšaftu“ (2020), ktorá prebehne počas trvania výstavy, zaoberá pojmom hodnoty ako miery spôsobilosti a relevancie umeleckého diela, ale aj seba-uspokojujúceho faktoru či naplneniu túžby po úspechu. Východiskom diela je na jednej strane Cyprichovo neúnavné hľadanie zmyslu tvorivej práce a jej uplatnenie v praxi, na druhej strane téma posudzovania umeleckých diel cez optiku finančnej hodnoty.

Experimentálny hudobník Miroslav Tóth sa venuje hudobným, zvukovým a intermediálne ladeným projektom na pomedzí hudby a divadla. V kontexte výstavy vytvoril autorskú nahrávku, ktorá vychádza z konverzie Cyprichových textov, fotografického a konceptuálneho materiálu do zvukového média.

www.tranzit.org

The extensive situation is a parallel, participative project of artists whose art pieces interpret but also update the message of Cyprich’s thoughts, his artistic and theoretical concepts. Art pieces and performances were created for this exhibition. They update the meaning of artistic creation that was distinctly based on cooperation, collective transmission, or sharing experiences.

Katarína Hládeková focuses on Cyprich’s activities outside of art in her video animation Túlavé psy v revíri “estetickej rezervácie (Stray dogs in the grounds of “aesthetic reservation”) (2020). It’s mostly about his interest in breeding dogs. She understands this activity as a form of “action” Cyprich resorted to in the 80s.

A theorist and poet Zuzana Husárová together with a programmer Ľubomír Panák attend to various media projects that fall into the context of electronic literature. Their “digital child” Liza Gennart is an experimental poetic project. It’s the name of a neuron web that generates Slovak poetry. She created seven texts with the name Kybernet that tie to Cyprich’s contribution Event One: Computer Arts Society.

Internemedially focused artist Katarína Karafová and Michal Huštaty with their collaborative piece called Čas Slnka (The era of Sun) (2020) react to Cyprich’s eponymous happening from 1969 with an effort to create a Spatio-temporal intersection, conceptual bridging with the present. A lighting environment that changes the intensity of brightness and atmosphere of the exhibition space is accompanied by an audio commentary that activates the picturing ability of the viewers.

Martin Toldy with his performance Altruizmus “kumšaftu” (Altruism of profiteers) (2020) takes place during the exhibition and focuses on the concept of value as a measure of competence and relevancy of an art piece but also self-satisfactory factor or fulfillment of the desire for success. The outcome of the piece is Cyprich’s persistent search of the meaning of creative work and its application in practice but also a theme of judging art through the lens of financial value.

An experimental musician Miroslav Tóth attends to musical, sound, and intermedia projects on the borderline between music and theatre. He created a recording that comes from the conversion of Cyprich’s texts, photography, and conceptual material into a sound medium.

www.tranzit.org

 
kategória: Reporty kurátori/ky: Beata Jablonská, Ján Kralovič, Jan Mlčoch galéria: Art Space Tranzit účinkuje: Ján Kralovič kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 12.02.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curators: Beata Jablonská, Ján Kralovič, Jan Mlčoch gallery: Art Space Tranzit with: Ján Kralovič camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 12.02.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO