Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=686" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Pazúry, s ktorými si nepotrasieš rukou.
Claws not made to shake hands with
kategória: Reporty galéria: Nová Synagóga účinkujú: Daniela Dostálková, Linda Dostálková kamera: Juraj Ondráš zvuk: Juraj Ondráš strih: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš preklad: Alexnader Šípka publikované: 18.09.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports gallery: Nová Synagóga with: Daniela Dostálková, Linda Dostálková camera: Juraj Ondráš sound: Juraj Ondráš editing: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš translation: Alexnader Šípka published: 18.09.2020 Share
Embed

Nerovnosť druhov, nežiadúca divokosť prírody a tiež dôsledky romantizovanej asociácie žena-príroda v západnej kultúre patria k problémom, ktoré Daniela & Linda Dostálkové predstavujú vo svojej debutovej sólovej výstave na Slovensku nazvanej (v preklade) Pazúry, s ktorými si nepotrasieš rukou. Výstave, ktorá by z ich pohľadu mohla fungovať aj ako aktivistická kampaň.

Sestry-umelkyne sa v posledných rokoch zaoberajú post-humanistickými otázkami, ktoré sú úzko spojené so súčasnou obrazovou reprezentáciou v súvislosti s hnutím welfare (za práva zvierat). Dlhodobo skúmajú stratégie existujúcich kampaní a vizuálny jazyk, ktorý aktivisti používajú. Výstava je zámerne zostaveným celkom, ktorý poskytuje divákovi čo najotvorenejšiu interpretáciu. Hovorí o formách nadvlády alebo o záujme a opatere, odmieta prírodný dualizmus aj patriachálny model myslenia a kultúry.

www.dostalkova.com

www.novasynagoga.sk

Problems including the inequality of species, the unwanted wilderness of nature or the consequences of the romanticized association woman-nature in the western culture are being portrayed in the debut solo exhibition by Daniela & Linda Dostálková called Claws not made to shake hands with. An exhibition that could, according to their words, function as an activist campaign.

This sister artist duo has been working with post-humanist questions closely connected to the current visual representation associated with the welfare movement for animal rights. They continuously examine strategies and visual language of existing campaigns used by activists. Even when put together very purposely, the exhibition is very open to the interpretation to the audience. It portrays forms of supremacy or interest and care, denies natural dualism and patriarchal model of thinking and culture.

www.dostalkova.com

www.novasynagoga.sk

 
kategória: Reporty galéria: Nová Synagóga účinkujú: Daniela Dostálková, Linda Dostálková kamera: Juraj Ondráš zvuk: Juraj Ondráš strih: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš preklad: Alexnader Šípka publikované: 18.09.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports gallery: Nová Synagóga with: Daniela Dostálková, Linda Dostálková camera: Juraj Ondráš sound: Juraj Ondráš editing: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš translation: Alexnader Šípka published: 18.09.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO