Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1073" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Dana Tomečková
Dana Tomečková
kategória: Profily účinkuje: Dana Tomečková kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 05.02.2022 Zdieľať
Embed
category: Profiles with: Dana Tomečková camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 05.02.2022 Share
Embed

Dana Tomečková sa vo svojej práci opakovane vracia k téme dočasnosti – cez krehkosť a premenlivosť. Všíma si ju cez objekty a ich materialitu, ale aj samotný priestor a jeho povahu. V centre jej umeleckej stratégie sa nachádza fascinácia nestabilným charakterom reality, jej neuchopiteľnosť. Autorkinou reakciou na ňu je pomalosť a vytrvalosť. Používa postupy a materiály, nad ktorými nemožno mať úplnú kontrolu. 

Prepája malé deje a veľké udalosti, čerpá pri tom z kozmológie, zo svojej rodiny a pozorovaní každodenného života. Skúma správanie a vývoj "hmoty", vrátane tela. Primárne pracuje s objektom, inštaláciou, či povahou miesta, vytvára efemérne situácie, ktoré sa dajú ťažko zachytiť, ale ľahko pocítiť. 

Vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, štúdium si prehĺbila ročným pobytom na Národnej Akadémii umení v Osle v Nórsku a stážou pre Hotel Pro Forma v Kodani v Dánsku. Svoju prácu prezentovala na samostatných výstavách na Slovensku a v zahraničí. Okrem samostatných projektov vstupuje do spoluprác s umelkyňami a umelcami: so Simonou Gottierovou a Martinou Mäsiarovou, s Majou Štefančíkovou, s Petrom Jánošíkom, ako aj so súčasnou tanečnou scénou - MimoOs a ZDRUHESTRANY. Zúčastnila sa niekoľkých rezidenčných programov, napríklad v Schaubmarovom mlyne SNG v Pezinku, v SNGG Studio v rámci Novej Synagógy v Žiline, vo FKSE Studio of Young Artist v Budapešti (Visegrad Fund), Salzburg Academy scholarship v Rakúsku (ERSTE Stiftung).

www.danatomeckova.com

Dana Tomečková repeatedly returns to the theme of temporality through fragility and variability. She perceives it through objects and materiality but also the space and its nature. At the center of her art strategy is a fascination with the volatile character of reality, the elusiveness. Her reaction to it is slowness and endurance. She uses methods and materials that are not possible to be fully controlled.

Dana connects small plots and big events while tapping from cosmology, her family, and observation of everyday life. She studies behavior and evolution of “matter”, including the body. Her primary focus is on object, installation, the character of a space or place, and she creates ephemeral situations that are difficult to capture but easy to feel.

She studied at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava and she extended her studies with a year-long stray at the Oslo National Academy of Arts, and an internship at the Hotel Pro Forma and Copenhagen, Denmark. She presented her works at individual exhibitions in Slovakia and abroad. Besides individual projects, she enters cooperations with artists Simona Gottierová, Martina Mäsiarová, Maja Štefančíková, Peter Jánošík, as well as contemporary dance scene – MimoOs and ZDRUHESTRANY. She attended multiple residential programs, for example in Schaubmar Mill Gallery in Pezinok, the SNGG Studio in a New Synagogue in Žilina, the FKSE Studio of Young Artist in Budapest (Visegrad Fund), and Salzburg Academy scholarship in Austra (ERSTE Stiftung).

www.danatomeckova.com

 
kategória: Profily účinkuje: Dana Tomečková kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 05.02.2022 Zdieľať   Embed
category: Profiles with: Dana Tomečková camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 05.02.2022 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO