Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=209" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Cena Oskára Čepána 2019 - Ekológia túžby
Oskár Čepan Award 2019 - Ecology of Desire
kategória: Reporty kurátor/ka: Václav Janoščík galéria: Východoslovenská Galéria účinkuje: Václav Janoščík kamera: Nikolas Bernáth zvuk: Nikolas Bernáth strih: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth preklad: Peter Gonda publikované: 23.12.2019 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Václav Janoščík gallery: Východoslovenská Galéria with: Václav Janoščík camera: Nikolas Bernáth sound: Nikolas Bernáth editing: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth translation: Peter Gonda published: 23.12.2019 Share
Embed

Vo finále Ceny Oskára Čepana 2019 sa stretlo päť výrazných tvorivých individualít s rôznorodými prístupmi k reflexii života a bytia. Niektorí z nich sa už aj po formálnej stránke definujú skôr globálnejšie zameranými témami, kým iní smerujú k introspekcii. Oba prístupy vo výsledku splývajú - to, čo možno v danom kontexte vnímať z globálneho hľadiska je zároveň hlboko intímnym a čo je zvnútornené je projekciou univerzálnych problematík. A naopak.

Kurátorom výstavy Cena Oskára Čepana 2019 je Václav Janoščík (CZ): "Žijeme v premenlivej dobe. Sme bombardovaní čím ďalej tým väčším spektrom problémov – od vojnových konfliktov, ekologických katastrof, cez populizmus, až po krízu našej vlastnej identity a schopnosti spoločenského porozumenia. Preto som rád, že sa všetci finalisti tohto ročníka zaoberajú širšími spoločenskými problémami. Dúfam, že spoločne ukážeme, že umenie nie je uzavreté do svojich estetických tém a otázok, ale naopak, predstavuje nesmierne potrebný priestor, v ktorom sa kľúčové problémy otvárajú, získavajú váhu a prístupnosť.”

http://oskarcepan.sk

Five distinctive individuals with diverse approaches to the reflection of life and being met in the Oskar Čepan Award 2019 finals. Some of them are focus also formally on more global topics, while others tend to be introspective. Both approaches coincide in the end – what can be perceived in a given context from a global perspective is at the same time deeply intimate and what is internalized is a projection of universal issues. And vice versa.

The curator of the Oscar Čepan Award 2019 is Václav Janoščík (CZ): “We are living in times of change. We are bombarded with an increasing number of problems – from war conflicts, ecological disasters, populism, to the crisis of our own identity and of the ability of social understanding. I am glad that all of the finalists this year are dealing with broader societal problems, and I hope that together we will show that art is not confined to its aesthetic themes and questions, but, on the contrary, represents an enormously necessary space in which key issues are opened, gain weight and accessibility. “

http://oskarcepan.sk

 

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Václav Janoščík galéria: Východoslovenská Galéria účinkuje: Václav Janoščík kamera: Nikolas Bernáth zvuk: Nikolas Bernáth strih: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth preklad: Peter Gonda publikované: 23.12.2019 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Václav Janoščík gallery: Východoslovenská Galéria with: Václav Janoščík camera: Nikolas Bernáth sound: Nikolas Bernáth editing: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth translation: Peter Gonda published: 23.12.2019 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO