Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=883" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Akoby som nevedela čo viem
As if I did not know what I know
kategória: Reporty kurátor/ka: Kristína Hermanová galéria: A7 gallery účinkujú: Kristína Hermanová, Jan Kostaa, Pavlína Fichta Čierna kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 19.02.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Kristína Hermanová gallery: A7 gallery with: Kristína Hermanová, Jan Kostaa, Pavlína Fichta Čierna camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 19.02.2021 Share
Embed

Pavlína Fichta Čierna (1967) je vizuálna umelkyňa, ktorá zaujíma významné postavenie nielen v slovenskom, ale aj v medzinárodnom kontexte výtvarného umenia. Jej tvorba má konceptuálne východisko a je širokospektrálna – dlhodobo sa venuje videám s psychosociálnou tematikou, participatívnym dielam, v ktorých spolupracuje s „civilistami“, či tvorbe, ktorá spadá do kategórie angažovaného umenia.

Silným znakom jej tvorby je osobná zainteresovanosť. Často je sama súčasťou svojich diel, otvorene zdieľa svoje videnie sveta, vzájomné vzťahy a spomienky vo vlastnej rodine, svoj zdravotný stav, osobnú korešpondenciu, či svoje postoje k aktuálnym témam. Autorka skúma vlastnú tvorbu ako formu terapie, reaguje na potrebu znovu prežiť už zažité, vrátiť sa na bolestivé miesta vo vlastných spomienkach v záujme dosiahnutia zmierenia.

www.a7gallery.sk

Pavlína Fichta Čierna (1967) is a visual artist who has a significant place not only in Slovak but also in an international art context. Her work has a conceptual starting point and the spectrum is wide – she works long term with videos with a psychosocial theme, participative art pieces where she collaborates with “civilians” or artwork that falls into the socially engaged art category.
 

A strong symbol of her creative work is personal involvement. She often becomes a part of her artworks, she openly shares her perception of the world, personal relationships, and memories in her family, health condition, personal correspondence, or her attitudes towards current topics. The author examines her creative work as a form of therapy, she reacts to the need to experience what was already experienced and return to painful places in her memory in the interest of finding closure.

www.a7gallery.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Kristína Hermanová galéria: A7 gallery účinkujú: Kristína Hermanová, Jan Kostaa, Pavlína Fichta Čierna kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Alexander Šípka publikované: 19.02.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Kristína Hermanová gallery: A7 gallery with: Kristína Hermanová, Jan Kostaa, Pavlína Fichta Čierna camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Alexander Šípka published: 19.02.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO