Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1150" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Verzia
Version
kategória: Reporty kurátor/ka: Lucia Kotvanová galéria: Statua účinkuje: Lucia Čarnecká kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Alexnader Šípka publikované: 08.07.2022 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Lucia Kotvanová gallery: Statua with: Lucia Čarnecká camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Alexnader Šípka published: 08.07.2022 Share
Embed

Autorská výstava Lucie Čarneckej predstaví aktuálne verzie jej kľúčových diel. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo venuje soche ako médiu, presahom a novým formám sochárskych techník od materiálnych k virtuálnym. Vo svojom výskume sa zameriava na posun od klasicky hmatateľného média sochy do digitálnych priestorových médií a jej hlavným zobrazovacím prvkom je hologram. Diela stále dospievajú do technologicky prepracovanejších verzií. Pojem verzia môžeme použiť aj pri diskusii o obsahovej stránke vystavovaných “sôch”.

instagram.com/lucia.carnica/

The exhibition of Lucia Čarnecká presents the current version of her key artworks. She focuses on sculpture as a medium, and the overlap and new forms of sculpture techniques from physical to virtual. In her research, she focuses on the shift from traditionaly tangible medium of sculpture into the digital spatial media via holograms. The artworks keep evolving into more technologically advanced versions. We can use the term version in discussions about the content side of the presented “sculptures” .

instagram.com/lucia.carnica/

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Lucia Kotvanová galéria: Statua účinkuje: Lucia Čarnecká kamera: Peter Barényi zvuk: Peter Barényi strih: Peter Barényi interview: Peter Barényi preklad: Alexnader Šípka publikované: 08.07.2022 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Lucia Kotvanová gallery: Statua with: Lucia Čarnecká camera: Peter Barényi sound: Peter Barényi editing: Peter Barényi interview: Peter Barényi translation: Alexnader Šípka published: 08.07.2022 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO