Profily / Mária Janušová

Mária sa v kurátorskej práci prevažne venuje tvorbe väčších tematických výstav zameraných na aktuálny umelecký diskurz alebo konkrétnu problematiku. Zaujíma ju tvorba výstav ako typu environmentu, so špecifickou architektúrou a citlivou kompozíciou diel, ktorý návštevníčkam a návštevníkom ponúka určitú formu zážitku.

Mária sa v kurátorskej práci prevažne venuje tvorbe väčších tematických výstav zameraných na aktuálny umelecký diskurz alebo konkrétnu problematiku.

Profiles / Mária Janušová

Maria’s work as a curator focuses mostly on larger, themed exhibitions focusing on the current art discourse or specific issues. She’s interested in creating exhibitions as a type of environment with specific architecture and sensitive composition of artworks that provides a form of experience to visitors.

Maria's work as a curator focuses mostly on larger, themed exhibitions focusing on the current art discourse or specific issues.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports