Reporty / Talking hands

Kurátorský projekt Talking Hands sa selektívne zameriava na motívy rúk a naratívny potenciál gest v súčasnom vizuálnom umení, ktoré sú formálne a ideovo doplnené a konfrontované výberom zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Hybridná forma výstavy prirodzene prepája interný zbierkový materiál a súčasné diela z externých zdrojov.

Kurátorský projekt Talking Hands sa selektívne zameriava na motívy rúk a naratívny potenciál gest v súčasnom vizuálnom umení.

Reports / Talking hands

The curatorial project Talking Hands makes a selective study of hand motifs and the narrative potential of gestures in contemporary visual art, supplemented and confronted formally and ideationally with a selection from the collection of Trnava’s Ján Koniarek Gallery.

The curatorial project Talking Hands makes a selective study of hand motifs and the narrative potential of gestures in contemporary visual art.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports