Reporty / Michal Machciník, Erik Sikora a Boris Sirka – Doktori

Výstava trojice samostatne pôsobiacich, etablovaných umelcov mladšej generácie, zachytáva aktuálnu podobu ich autorskej tvorby. Zároveň je prehliadkou dizertačných prác, završujúcich doktorandské štúdium vôbec prvých doktorandov/absolventov doktorandského štúdia Fakulty umení TU, Katedry Výtvarných umení a intermédií.

Výstava trojice samostatne pôsobiacich, etablovaných umelcov mladšej generácie, zachytáva aktuálnu podobu ich autorskej tvorby.

Reports / Michal Machciník, Erik Sikora a Boris Sirka - Doctors

The exhibition of a trio of independent, established artists of the younger generation, captures the current form of their authorial work. At the same time, it is a review of dissertations, completing doctoral studies of the very first doctoral students / graduates of doctoral studies at the Faculty of Arts of the Technical University, Department of Fine Arts and Intermedia.

The exhibition of a trio of independent, established artists of the younger generation, captures the current form of their authorial work

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS