Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=338" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Radovan Čerevka
Radovan Čerevka
kategória: Profily účinkuje: Radovan Čerevka kamera: Tibor Czitó zvuk: Nikolas Bernáth strih: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth preklad: Peter Gonda publikované: 28.02.2020 Zdieľať
Embed
category: Profiles with: Radovan Čerevka camera: Tibor Czitó sound: Nikolas Bernáth editing: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth translation: Peter Gonda published: 28.02.2020 Share
Embed

Radovan Čerevka patrí k výrazným sochárskym osobnostiam slovenského vizuálneho umenia začiatku 21. storočia. Jeho tvorbu charakterizuje kódovaný výtvarný jazyk nesúci mediálnu informáciu, najčastejšie sa týkajúcu vojenských konfliktov, alebo ekologických katastrof. Globálna politika sfér vplyvu, dosahovaná vojenskou silou a šírená globálnymi médiami sa pre Radovana Čerevku stáva vojnovým poľom umeleckej sebarealizácie.

Napriek vizuálnemu jazyku citujúcemu a používajúcemu nástroje globálnych médií (napríklad novinárska infografika, obrazy z vojenských prieskumných lietadiel a dronov, umelecké dielo, ktoré sa tvári ako archeologický objekt) si zachováva Radovan Čerevka svoj rozpoznateľný vizuálny jazyk. Realizuje priestorové diela a objekty, inštalácie, využíva pri tom dematerializáciu, ale aj prácu s trojdimenzionálnou kolážou, ready-made s komponovaním do nových významovo provokatívnych a paradoxných súvislostí.

http://cerevka.sk

Radovan Čerevka is one of the outstanding sculptors of the Slovak visual arts in the 21st century. His works are characteristic for using a coded visual language that refers to media and most often involves war conflicts or ecological catastrophes. Global politics of the spheres of influence, pursued by military power and spread by global media, becomes a war zone in which Radovan Čerevka creates.

Radovan Čerevka quotes and appropriates the tools of global media such as infographics, drone imagery or a artwork portrayed as a archaeological find, but still keeps a recognizable visual style. He creates objects, installations, uses dematerialization, but also works with three dimensional collage and ready-made embedded in new, provocative and paradoxical contexts.

 

 
kategória: Profily účinkuje: Radovan Čerevka kamera: Tibor Czitó zvuk: Nikolas Bernáth strih: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth preklad: Peter Gonda publikované: 28.02.2020 Zdieľať   Embed
category: Profiles with: Radovan Čerevka camera: Tibor Czitó sound: Nikolas Bernáth editing: Nikolas Bernáth interview: Nikolas Bernáth translation: Peter Gonda published: 28.02.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO